Секция "Повърхности и колоиди"

Дизайн, охарактеризиране и оптимизация на комплексни течни среди и наноструктурирани материали за приложения в медицината, фармацията, козметиката, хранителната и нефтената промишлености и за опазване на околната среда:

  • изследвания свойствата на адсорбционни слоеве на течни фазови граници
  • тънки течни филми (пенни, емулсионни и омокрящи)
  • явления на омокряне, определяне параметрите на трифазен контакт
  • връзка състав/свойства/стабилност за пени и емулсии
  • електрооптични явления в колоидни системи, електрични, оптични свойства и стабилност на дисперсни частици
  • структура и свойства на водни разтвори от нискомолекулни повърхностно-активни вещества, липиди, синтетични и природни полимери, протеини
  • оптимизиране състава на „интелигентни” течни смеси от термочувствителни и биосъвместими компоненти
  • оптимизация на комплексни течни състави за пренос и освобождаване на лекарствени препарати, за диагностика и лечение на белодробна незрялост при новородени
  • „самовъзстановяващи се” хибридни защитни покрития