Система за оценка на качеството на обучение на докторанти в ИФХ-БАН

Система за оценка на качеството на обучение на докторанти в ИФХ-БАН

 

Системата за управление на качеството на обучение на докторантите в ИФХ- БАН е съобразена изцяло с действащите в страната нормативни уредби, свързани с третата степен на висшето образование, съответства на прилаганата в БАН система за оценка на качеството на обучение на докторанти и следва международно признати стандарти и процедури. Тя е насочена към съблюдаване на европейските принципи за иновативно образование, цели интегриране в европейската изследователска общност и гарантира постоянен мониторинг и устойчиво качество на обучението на докторанти.

 

Системата за управление на качеството на обучение на докторантите в ИФХ- БАН е подчинена на следните принципи:

1. Поддържане на високо качество на научните изследвания. Ежегодна оценка на изследователската среда, атестация на учените на всеки три години и удостоверяване на критичната маса на научния потенциал в дадено научно направление.

2. Поддържане на високо качество на образователната дейност, като се спазват стандартните изисквания към всички етапи от обучението на докторанта в съответствие с Правилника на ИФХ за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН.

3. Публично оповестяване на приетата система за оценка на качеството на обучение на сайта на ИФХ и на всички решения на ръководството в тази връзка чрез имейл съобщения и чрез поставяне на видни места в сградата на ИФХ.

4. Осигуряване на атрактивна научна среда за изследвания в ИФХ-БАН с възможности за кариерно развитие в съответствие с Европейската харта на изследователите, Кодекса за поведение при наемане на изследователи и Правилника за дейността на ИФХ.

5. Осигуряване на оптимални и безопасни условия на труд в работните помещения в съответствие с изискванията на нормативните актове.

6. Осигуряване на интердисциплинарно обучение на докторантите чрез:

а) Използване на системата от курсове на Центъра за обучение при БАН за допълване и обогатяване на различните изследователските дисциплини;

б) Разширяване на сътрудничеството с други институти на БАН и университети за обмен на добри практики и идеи, свързани с мониторинг и повишаване на качеството на обучение на докторанти;

в) Създаване на условия и процедури за съвместни докторантури с научни ръководители от други научни организации и висши учебни заведения, вкл. от чужбина.

7. Осигуряване на връзки с индустрията и други сектори на заетостта, стажове по време на обучението, споделено финансиране и др.

8. Осигуряване на възможности на докторантите за участие в международни изследователски мрежи и докторантски програми (cotutelle). Мобилността се насърчава чрез участия в национални и международни конференции и изследователски командировки в чужбина.

9. Обучение на докторантите за работа в екип, участие и управление на научни проекти, предприемачество, управление на правата върху интелектуалната собственост, научна етика, стандартизация, връзки с бизнеса и др.

10. Осъществяване на обратна връзка с научни, държавни, обществени и бизнес организации, приели обучавани от ИФХ докторанти с цел получаване на информация относно уменията, придобити в хода на обучението.

11. Контрол, периодична отчетност и коригиращи действия, свързани с докторантското обучение:

а) Контрол на процедурите по зачисляване и отчисляване, научно ръководство, напредък на докторантската програма и оценка на обучението чрез тримесечни отчети и ежегодно докладване в писмен и/или устен вид на семинари пред специализираните Колоквиуми и Научния съвет на ИФХ;

б) Оповестяване на дейностите, свързани с докторантското обучение на сайта на Института. Информацията за докторантското обучение се попълва периодично в информационни база данни (Справка за центъра за обучение на БАН, системата SONIX, Регистъра за научната дейност);

в) Анализиране на резултатите от контрола и изпълнение на препоръките на НАОА за подобряване на качеството на обучение;

г) Поддържане на бази данни, които да допринесат за подобряване на качеството на обучение на докторантите.

12. Ясно дефиниране на отговорностите на докторанта и на неговия научен ръководител. Насърчаване на етични отношения и взаимно уважение между ръководител и докторант, в съгласие с нормативните изисквания и основни задължения по изпълнение на докторантските програми и от двете страни:

a) Строг контрол при провеждане на изпити по докторантската програма и при публикуване на научните резултати на докторанта по отношение на измами и плагиатство. Сигнали при забелязано плагиатство се отнасят към упълномощения орган в ИФХ (Комисия по академична етика);

б) Осигуряване на възможност докторантите да изказват мнения и предложения за подобряване работата по изпълнение на докторантските програми. Това право на докторантите не трябва да противоречи на академичната свобода и право на научния ръководител да определя темата и хода на научните изследвания по време на обучението;

в) Провеждане на регулярни срещи на докторантите с представители на ръководството на ИФХ. Обсъждане на резултатите от срещите на Директорски и Научен съвет и вземане на решения.