Апаратура в ИФХ

Рентгенов дифракционен апарат Empyrean (PANalytical) за изследване на тънки слоеве и наноструктури, специализиран за следните методики: рентгенова дифракция под малък ъгъл на падащия лъч; измервания за определяне на текстура, включително в тънки слоеве и покрития; измервания за определяне на остатъчни вътрешни напрежения; малкоъглово разсейване за изследвания на наноматериали; рентгенова рефлектометрия за изследвания на тънки филми и течности; дифракция на прахови и монолитни поликристални образци;·приставки за дифракционни изследвания на бързи процеси включително при висока температура (до 1600оС) и контролирана среда.

 

 •   Рентгенов микротомограф за безразрушително обемно изследване с високо разрешение на малки образци.

 

 • Eлектронен сканиращ микроскоп с възможност за елементен анализ на повърхността на образеца, вкл. картографиране по химически елементи

 

 • Рентгенов дифракционен апарат за изследване на тънки слоеве и наноструктури, специализиран за следните методики: рентгенова дифракция под малък ъгъл на падащия лъч; измервания за определяне на текстура, включително в тънки слоеве и покрития; измервания за определяне на остатъчни вътрешни напрежения; малкоъглово разсейване за изследвания на наноматериали; рентгенова рефлектометрия за изследвания на тънки филми и течности; дифракция на прахови и монолитни поликристални образци;·приставки за дифракционни изследвания на бързи процеси включително при висока температура (до 1600оС) и контролирана среда.

 

 • Aпарат за рентгенов флуоресцентен анализ за недеструктивно определяне на елементния състав на компактни материали, на метални и сплавни покрития

 

 • Kомплексни апаратури за електрохимични изследвания, включващи възможности за корозионни измервания, определяне на електрокаталитични свойства на материали, оптимизиране на електролити за получаване на галванични покрития и др.

 

 • Mикроинтерферометрична техника за определяне на повърхностните сили в тънки течни филми

 

 • Tензиометър с профилен анализ на капка, с двойнодозираща система и модул за измерване на контактни ъгли

 

 • Лангмюирова везна за изследване на адсорбционни слоеве върху течна фазова граница

 

 • Eкспериментална установка за за определяне на електричните свойства (поляризуемост и диполни моменти) на неорганични, органични и биологични частици с колоидни размери, и на средния им размер с последваща оценка на полидисперсността им

 

 • Диференциален сканиращ калориметър и апарат за термогравиметричен анализ за определяне на термичните свойства на материалите

 

 • Наноиндентор и апарат за измерване на микротвърдост, позволяващи изследване на физикомеханичните свойства на материали и покрития

 

 • Безконтактен лазерен дилатометър за изследване на коефициент на температурно разширение на материали.