Архив

 

На 13.04.2023г. се проведе заседание на Колоквиума на тема:

"Електрохимично получаване, структура и свойства на сплав мед - антимон"

Докладва Васил Костов

отчет на извършена дейност по докторантурата му

На 26 януари 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума по процедура предзащита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на тема:

Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения "

Докладва: Нина Димитрова (редовен докторант в ИФХ, секция „Електрохимия и корозия“, научен ръководител доц. д-р Женя Георгиева)

На 01.12.2023г. се проведе заседание на Колоквиума на тема:

"Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

        Докладва Веселина Чакърова, отчет на докторант на самостоятелна подготовка за периода 01.01.2020 – 31.12.2022 г.

На 12.5.2022г. се проведе онлайн заседание на Колоквиума на тема:

"Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва химик Веселина Чакърова, отчет за втората година от докторантурата й.

На 09.12.2021г. се проведе онлайн заседание на Колоквиума на тема:

"Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани слоеве от мед и аноден алуминиев оксид"

Докладва задочен докторант Веселина Милушева, отчет за четвърта година на докторантура и отчисляване.

На 07.10.2020г. се проведе заседание на Колоквиума на тема:

"Получаване и охарактеризиране на електрохимични покрития на никелова основа Ni-M, където M = W, Mо, TiOx"

Докладва ac. Марина Арнаудова, отчет за първата година на докторантурата й 01.08.2020 - 31.07.2021 г.

На 06 април 2021 г. се проведе онлайн заседание (по Skype) на Колоквиума на тема:

“Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва: хим. Веселина Чакърова, отчет за първата година от доктурантурата й (01.01.2020г. – 31.12.2021г.)

През първата година от докторантурата бяха проведени следните научни изследвания:

  1. Химично получаване на тънки никелови филми върху акрилнитрил бутадиен стирен (ABS) от екологосъобразен електролит в присъствие на две добавки (Na-EDTA и CH3CH2COOH). Качеството на получените тънки никелови слоеве беше определяно чрез разпределението и адхезията на последващото електрохимично медно покритие.
  2. Kорозионно-електрохимичното отнасяне на химични Ni-P покрития, съдържащи фосфор в границите от 3.4 до 18.1 %, отложени химично върху стомана в алкална (1М КОН) и кисела среда (0.5М H2SO4).
  3. Eлектрокаталитичната активност на Ni-P покрития по отношение на кислородната реакция в 1М КОН.
  4. Изследване с клетката на Devanathan-Stachurski на проникването на водород през химични Ni-P покрития, отложени при различни условия на работа върху стомана.

На 30.01.2020г. от 10 30 ч. в зала "Болцман" на ИФХ етаж се състоя колоквиум на тема "Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани слоеве от мед и аноден алуминиев оксид"

Докладва Веселина Милушева

На 17.12.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II се състоя колоквиум на тема "Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на антимон с мед и паладий"

Докладва Васил Костов

На 05.12.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II се състоя колоквиум. На заседанието бяха обсъдени резултатите, свързани с предложен материал за зачисляване на свободна докторантура на тема "Получаване и охарактеризиране на ni-p покрития върху различни видове подложки"

Докладва Веселина Чакърова

На 17.10.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II се състоя колоквиум - предзащита на дисертационен труд на тема : "Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo, P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергия"

          Докладва докторант на самостоятелна подготовка Васил Д. Бъчваров

На 19.09.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II се състоя колоквиум, на тема:

"Получаване и охарактеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения"

          Докладва редовен докторант Нина Н. Димитрова

отчисляване от редовна докторантура

На 16.07.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II се състоя колоквиум на тема:

"Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий"

Докладва редовен докторант Мартин Л. Георгиев

 предварителна защита на проекта на дисертационен труд на редовен докторант Мартин Л. Георгиев

На 11.07.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P”.

            Докладва химик Миглена Пешова

предварителна защита на проекта на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Миглена Пешова

На 05.07.2018 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Влияние на предварителната обработка на алуминиевата повърхност върху формирането и корозионно-защитната способност на цериево-оксидни конверсионни слоеве”.

            Докладва ас. Рени Андреева

На 21.06.2018 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P”.

            Докладва ac. Миглена Пашова

(Заседанието на Колоквиума се организира и провежда в изпълнение на Заповед No 65-РД-09/08.06.2018 г. на Директора на ИФХ-БАН, поставяща задача - обсъждане на резултатите, свързани с изследванията върху дисертацията на ас. Миглена Пешова, с оглед отчисляването й от докторантура на самостоятелна подготовка)

На 02.07.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P”.

            Докладва ac. Миглена Пашова

(Представяне на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка).

На 05.06.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Nanostructures through the eyes of an electrochemist”.

            Докладва Prof László Péter - Wigner Research Centre for Physics,

Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of Sciences

На 21.05.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Селективно извличане на цветни метали от полиметални електролити”.

            Докладва хим. Гюнвер Ходжаоглу

(Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен “доктор).

На 12.05.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Безтоково отлагане на медни композитни покрития върху полимерни подложки”.

            Докладва ас. Михаела Георгиева

(Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен “доктор).

На 23.04.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Цинкови композитни покрития с вградени полимерни частици – получаване и защитни свойства”.

            Докладва ас. Нели Божкова

(зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка).

На 26.02.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий”.

            Докладва ред. докторант Мартин Георгиев

(в изпълнение на Заповед на Директора на ИФХ-БАН, поставяща задача - обсъждане на резултатите, получени в рамките на редовния срок на обучение и работа, с цел отчисляване от редовна докторантура).

На 19.02.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий”.

            Докладва ас. Рени Андреева