Профил на Купувача

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за събиране на оферти с обява
за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и монтаж на лабораторно и офис обзавеждане за нуждите на лаборатории с апаратура, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии",

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/330855

19.09.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на
хидравлична преса с включени помощни съоръжения,

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/319022

28.07.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка лабораторна апаратура за нуждите на Институт по физикохимия – БАН,

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/313244

03.07.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Модернизация и поддръжка на прахов рентгенов дифрактометър panalytical empyrean с приставка за hot-stage XRd,

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/307391

09.06.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на многофункционална оптична конфокална микроскопска система за изследване на кондензирана материя, публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/301996

09.06.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на хидравлична преса с включени помощни съоръжения", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/305396

02.06.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на мобилна електрическа стъкларска пещ, мултифункционална темперна и кристализационна пещ и помощни съоръжения към тях", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/297179

26.05.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура за договаряне
без предварително обявление на изпълнител с предмет:

"Доставка на консумативи за XRD апаратура за нуждите на Институт по физикохимия - БАН",

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/285814

24.03.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на апарат за оптична емисионна спектроскопия с тлеещ разряд", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/275987

10.03.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява договаряне без предварително обявление
за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на консумативи за лаборатория по електронна микроскопия", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/274673

24.02.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на мобилна електрическа стъкларска пещ, мултифункционална темперна и кристализационна пещ и помощни съоръжения към тях", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/271252

17.02.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на общо лабораторно оборудване
към лаборатория по електрохимични технологии",
публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/266657

03.02.2023г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на електрическа модулна тунелна керамична пещ и помощни съоръжения към нея", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/261305

27.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по Физикохимия - БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/259380

16.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на апарат
за оптична емисионна спектроскопия с тлеещ разряд
", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/258553

12.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на консумативи за микроскопия за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/257914

07.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява публично състезание за определяне на изпълнител с предмет:

Модернизация на Оптичен безконтактен дилатометър с високо температурен микроскоп,

модел: ЕSS Misura HOD/HSM-1400" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/257870

02.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на
специализирана апаратура за нуждите на Институт по физикохимия, БАН за синтез и изследване
на композитни материали от кондензирана и мека материя
" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/255775

25.11.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявлениe

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатория по електронна микроскопия" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/243005

04.10.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на специални химикали за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/239369

21.09.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на твърдотелен

силициев EDS дрифт детектор към сканиращ електронен микроскоп модел JEOL JSM6390“

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/234694

29.08.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на специални химикали за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/232157

17.08.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявлениe

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатория по електронна микроскопия" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/224266

14.07.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на сканиращ електронен микроскоп" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/220593

04.07.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на твърдотелен силициев EDS дрифт детектор към сканиращ електронен микроскоп модел JEOL JSM6390"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/215365

17.06.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на научна апаратура"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/212083

23.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на специални химикали за нуждите на Институт по физикохимия - БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/209933

17.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявление

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за спектроелектро химична апаратура"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/209922

09.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявление

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатория по електронна микроскопия" публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/209923

09.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ/ИНСТАЛИРАНЕ/ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/194341

16.03.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И БИОХИМИКАЛИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/185928

07.02.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТЪКЛАРИЯ,
ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ – БАН
"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/182934

21.01.2022г.

 

АРХИВ