Профил на Купувача

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

на договаряне без предварително обявление за възлагане на ОП с предмет

"ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/165382

08.10.2021г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

на договаряне без предварително обявление за възлагане на ОП с предмет

"ДОСТАВКА НА ОБЩИ ХИМИКАЛИ И РАЗТВОРИТЕЛИ"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/165381

08.10.2021г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

на договаряне без предварително обявление за възлагане на ОП с предмет

"ДОСТАВКА НА БИО – ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/165373

08.10.2021г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

на договаряне без предварително обявление за възлагане на ОП с предмет:

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНИ КОНСУМАТИВИ

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/165383
08.10.2021г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА НА ОБЩИ ХИМИКАЛИ, РАЗТВОРИТЕЛИ, СПЕЦИАЛНИ ХИМИКАЛИ, БИО-ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ, СПЕЦИАЛНИ КОНСУМАТИВИ, ЕЛЕКТРОДНИ СИСТЕМИ, СЪВМЕСТИМИ С СПЕКТРОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ КЛЕТКИ И ДЪРЖАТЕЛИ НА ФИРМА МЕТРОМ/ДРОПСЕНС“ И КОНСУМАТИВИ ЗА МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/140267

08.06.2021г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТ СПОСОБЕН ДА ОПРЕДЕЛЯ

РАЗМЕР И ЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛ НА ЧАСТИЦИ В РАЗТВОР ЧРЕЗ ДИНАМИЧНО СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕ И ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНА МОБИЛНОСТ"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/135873

18.05.2021г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура за

Публично състезание за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕНТГЕНОВА КАМЕРА, РЕНТГЕНОВА ТРЪБА И СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

НА КОМПЮТЪРЕН РЕНТГЕНОВ ТОМОГРАФ МОДЕЛ SKYSCAN 1272 ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА BRUKER"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/128294

07.04.2021г.

 

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура за договаряне

без предварително обявление за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

КЪМ ГАЛВАНИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА ПРИ НАНАСЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКРИТИЯ"

за нуждите на Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии,

проект BG05M2OP001-1.001-0008, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”,

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/99981

23.12.2020г.

 

Институт по физикохимия - БАН участва в открита процедура по съвместно възлагане:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на

Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци,

енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП

„Наука и образование за интелигентен растеж”,

публикувана на профила на купувача на възложителя СУ "Св. Климент Охридски" app.eop.bg/today/90619.

                 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЛВАНИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКРИТИЯ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли) 24.04.2020г.
ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли) 24.04.2020г.
ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли 24.04.2020г.
ІV. Техническа спецификация (изтегли) 24.04.2020г.
V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли) 24.04.2020г.
VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc) 24.04.2020г.
VІІ. Проект на договор (изтегли) 24.04.2020г.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml) 24.04.2020г.
Удължаване на срок за подаване на оферти по позиция I (изтегли) 04.06.2020г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 15.07.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 21.08.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 21.08.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 21.08.2020г.
Решение (изтегли) 21.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 28.09.2020г.
   
Подписани договори  
СОФЛАБ ООД 28.09.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 28.09.2020г.
Обявление за приключване на договор (изтегли) 22.02.2021г.

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА НА МЕТАЛОГРАФСКИ ОБРАЗЦИ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли) 23.03.2020г.
ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли) 23.03.2020г.
ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли 25.03.2020г.
ІV. Техническа спецификация (изтегли) 25.03.2020г.
V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли) 25.03.2020г.
VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc) 25.03.2020г.
VІІ. Проект на договор (изтегли) 25.03.2020г.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml) 25.03.2020г.
   
Удължаване на срок за подаване на оферти (изтегли) 30.04.2020г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 22.06.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 01.07.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 01.07.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 01.07.2020г.
Решение (изтегли) 01.07.2020г.
   
Подписани договори  
ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ ООД 06.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 06.08.2020г.
Обявление за приключване на договор (изтегли) 01.12.2020г.

 

 

12.02.2020г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ИМПЕДАНСЕН ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗАТОР"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

   
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 28.04.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 19.05.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 19.05.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 19.05.2020г.
Решение (изтегли) 19.05.2020г.
   
Подписани договори  
Марвел ООД 22.06.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 22.06.2020г.
Обявление за приключване на договор (изтегли) 01.12.2020г.

 

 

 

28.10.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПЕКТРОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

29.10.2019г.

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 10.01.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 31.01.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 31.01.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 31.01.2020г.
Решение (изтегли) 31.01.2020г.
   
Подписани договори  
Метром България ЕООД 06.03.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 06.03.2020г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 21.05.2020г.

 

 

11.10.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Протокол на комисията (изтегли) 12.11.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 12.11.2019г.
Решение (изтегли) 12.11.2019г.
   
Подписани договори  
РЕА трейдинг 2000 ЕООД 25.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 07.01.2020г.

 

 

31.07.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Протокол на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Решение (изтегли) 11.09.2019г.
Обявление за обществена поръчка (изтегли) 27.09.2019г.

 

 

29.05.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТУРА ЗА

РЕНТГЕНОВО-ФЛУОРЕСЦЕНТЕН АНАЛИЗ И АПАРАТУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЧАСТИЦИ ПО РАЗМЕР ЧРЕЗ ЛАЗЕРНО СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕ"

 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 1 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 2 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли в pdf) 14.06.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 07.08.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 15.08.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Решение (изтегли) 15.08.2019г.
   
Подписани договори  
Лабексперт ООД 14.10.2019г.
ЛКБ Фертрийбс ГМБХ 14.10.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 17.12.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 28.04.2020г.

 

 

24.01.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧНО-МИКРОСКОПСКО,

ЕЛЕКТРОННО И КОРОЗИОННО –ИЗПИТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“

 

Пълна документация за участие (изтегли)

Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли)

АОП Обявление (изтегли)

АОП Решение (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 08.02.2019г.
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 22.02.2019г.
   
   
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 24.04.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 13.05.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Решение (изтегли) 13.05.2019г.
Допълнение към Решение № 52-РД-09/ 13.05.2019 год. (изтегли) 10.06.2019г.
   
Подписани договори  
Договор Лабтех

13.06.2019г.

Договор Аквахим поз.1 13.06.2019г.
Договор Аквахим поз.3 13.06.2019г.
Договор Софлаб 13.06.2019г.
Договор АМ3 21.06.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 10.09.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 04.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 04.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 25.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 07.01.2020г.

 

 

АРХИВ