Профил на Купувача

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЛВАНИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКРИТИЯ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли) 24.04.2020г.
ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли) 24.04.2020г.
ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли 24.04.2020г.
ІV. Техническа спецификация (изтегли) 24.04.2020г.
V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли) 24.04.2020г.
VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc) 24.04.2020г.
VІІ. Проект на договор (изтегли) 24.04.2020г.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml) 24.04.2020г.
Удължаване на срок за подаване на оферти по позиция I (изтегли) 04.06.2020г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 15.07.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 21.08.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 21.08.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 21.08.2020г.
Решение (изтегли) 21.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 28.09.2020г.
   
Подписани договори  
СОФЛАБ ООД 28.09.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 28.09.2020г.

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА НА МЕТАЛОГРАФСКИ ОБРАЗЦИ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли) 23.03.2020г.
ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли) 23.03.2020г.
ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли 25.03.2020г.
ІV. Техническа спецификация (изтегли) 25.03.2020г.
V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли) 25.03.2020г.
VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc) 25.03.2020г.
VІІ. Проект на договор (изтегли) 25.03.2020г.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml) 25.03.2020г.
   
Удължаване на срок за подаване на оферти (изтегли) 30.04.2020г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 22.06.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 01.07.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 01.07.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 01.07.2020г.
Решение (изтегли) 01.07.2020г.
   
Подписани договори  
ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ ООД 06.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 06.08.2020г.

 

 

12.02.2020г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ИМПЕДАНСЕН ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗАТОР"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

   
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 28.04.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 19.05.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 19.05.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 19.05.2020г.
Решение (изтегли) 19.05.2020г.
   
Подписани договори  
Марвел ООД 22.06.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 22.06.2020г.

 

 

 

28.10.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПЕКТРОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

29.10.2019г.

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 10.01.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 31.01.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 31.01.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 31.01.2020г.
Решение (изтегли) 31.01.2020г.
   
Подписани договори  
Метром България ЕООД 06.03.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 06.03.2020г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 21.05.2020г.

 

 

11.10.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Протокол на комисията (изтегли) 12.11.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 12.11.2019г.
Решение (изтегли) 12.11.2019г.
   
Подписани договори  
РЕА трейдинг 2000 ЕООД 25.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 07.01.2020г.

 

 

31.07.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Протокол на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Решение (изтегли) 11.09.2019г.
Обявление за обществена поръчка (изтегли) 27.09.2019г.

 

 

29.05.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТУРА ЗА

РЕНТГЕНОВО-ФЛУОРЕСЦЕНТЕН АНАЛИЗ И АПАРАТУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЧАСТИЦИ ПО РАЗМЕР ЧРЕЗ ЛАЗЕРНО СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕ"

 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 1 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 2 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли в pdf) 14.06.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 07.08.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 15.08.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Решение (изтегли) 15.08.2019г.
   
Подписани договори  
Лабексперт ООД 14.10.2019г.
ЛКБ Фертрийбс ГМБХ 14.10.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 17.12.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 28.04.2020г.

 

 

24.01.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧНО-МИКРОСКОПСКО,

ЕЛЕКТРОННО И КОРОЗИОННО –ИЗПИТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“

 

Пълна документация за участие (изтегли)

Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли)

АОП Обявление (изтегли)

АОП Решение (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 08.02.2019г.
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 22.02.2019г.
   
   
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 24.04.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 13.05.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Решение (изтегли) 13.05.2019г.
Допълнение към Решение № 52-РД-09/ 13.05.2019 год. (изтегли) 10.06.2019г.
   
Подписани договори  
Договор Лабтех

13.06.2019г.

Договор Аквахим поз.1 13.06.2019г.
Договор Аквахим поз.3 13.06.2019г.
Договор Софлаб 13.06.2019г.
Договор АМ3 21.06.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 10.09.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 04.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 04.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 25.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 07.01.2020г.

 

 

АРХИВ