АРХИВ
 

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на електрическа модулна тунелна керамична пещ и помощни съоръжения към нея", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/261305

27.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по Физикохимия - БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/259380

16.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на апарат
за оптична емисионна спектроскопия с тлеещ разряд
", публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/258553

12.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на консумативи за микроскопия за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/257914

07.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява публично състезание за определяне на изпълнител с предмет:

Модернизация на Оптичен безконтактен дилатометър с високо температурен микроскоп,

модел: ЕSS Misura HOD/HSM-1400" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/257870

02.12.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на
специализирана апаратура за нуждите на Институт по физикохимия, БАН за синтез и изследване
на композитни материали от кондензирана и мека материя
" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/255775

25.11.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявлениe

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатория по електронна микроскопия" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/243005

04.10.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на специални химикали за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/239369

21.09.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на твърдотелен

силициев EDS дрифт детектор към сканиращ електронен микроскоп модел JEOL JSM6390“

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/234694

29.08.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на специални химикали за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/232157

17.08.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявлениe

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатория по електронна микроскопия" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/224266

14.07.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на сканиращ електронен микроскоп" публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/220593

04.07.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на твърдотелен силициев EDS дрифт детектор към сканиращ електронен микроскоп модел JEOL JSM6390"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/215365

17.06.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на научна апаратура"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/212083

23.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка на специални химикали за нуждите на Институт по физикохимия - БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/209933

17.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявление

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за спектроелектро химична апаратура"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/209922

09.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура на договаряне без предварително обявление

за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатория по електронна микроскопия" публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/209923

09.05.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ/ИНСТАЛИРАНЕ/ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/194341

16.03.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И БИОХИМИКАЛИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ – БАН"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/185928

07.02.2022г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТЪКЛАРИЯ,
ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ – БАН
"

публикувана в ЦАИС ЕОП,  app.eop.bg/today/182934

21.01.2022г.

 

   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА НА ОБЩИ ХИМИКАЛИ, РАЗТВОРИТЕЛИ, СПЕЦИАЛНИ ХИМИКАЛИ, БИО-ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ, СПЕЦИАЛНИ КОНСУМАТИВИ, ЕЛЕКТРОДНИ СИСТЕМИ, СЪВМЕСТИМИ С СПЕКТРОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ КЛЕТКИ И ДЪРЖАТЕЛИ НА ФИРМА МЕТРОМ/ДРОПСЕНС“ И КОНСУМАТИВИ ЗА МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/140267

08.06.2021г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява открита процедура

за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТ СПОСОБЕН ДА ОПРЕДЕЛЯ

РАЗМЕР И ЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛ НА ЧАСТИЦИ В РАЗТВОР ЧРЕЗ ДИНАМИЧНО СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕ И ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНА МОБИЛНОСТ"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/135873

18.05.2021г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура за

Публично състезание за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕНТГЕНОВА КАМЕРА, РЕНТГЕНОВА ТРЪБА И СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

НА КОМПЮТЪРЕН РЕНТГЕНОВ ТОМОГРАФ МОДЕЛ SKYSCAN 1272 ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА BRUKER"

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/128294

07.04.2021г.
   

Институт по физикохимия - БАН обявява процедура за договаряне

без предварително обявление за определяне на изпълнител с предмет:

"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

      КЪМ ГАЛВАНИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА ПРИ НАНАСЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКРИТИЯ"

за нуждите на Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии,

проект BG05M2OP001-1.001-0008, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”,

публикувана в ЦАИС ЕОП, app.eop.bg/today/99981

23.12.2020г.

 

Институт по физикохимия - БАН участва в открита процедура по съвместно възлагане:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на

Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци,

енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП

„Наука и образование за интелигентен растеж”,

публикувана на профила на купувача на възложителя СУ "Св. Климент Охридски" app.eop.bg/today/90619.

                 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЛВАНИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКРИТИЯ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли) 24.04.2020г.
ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли) 24.04.2020г.
ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли 24.04.2020г.
ІV. Техническа спецификация (изтегли) 24.04.2020г.
V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли) 24.04.2020г.
VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc) 24.04.2020г.
VІІ. Проект на договор (изтегли) 24.04.2020г.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml) 24.04.2020г.
Удължаване на срок за подаване на оферти по позиция I (изтегли) 04.06.2020г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 15.07.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 21.08.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 21.08.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 21.08.2020г.
Решение (изтегли) 21.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 28.09.2020г.
   
Подписани договори  
СОФЛАБ ООД 28.09.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 28.09.2020г.
Обявление за приключване на договор (изтегли) 22.02.2021г.

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА НА МЕТАЛОГРАФСКИ ОБРАЗЦИ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли) 23.03.2020г.
ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли) 23.03.2020г.
ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли 25.03.2020г.
ІV. Техническа спецификация (изтегли) 25.03.2020г.
V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли) 25.03.2020г.
VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc) 25.03.2020г.
VІІ. Проект на договор (изтегли) 25.03.2020г.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml) 25.03.2020г.
   
Удължаване на срок за подаване на оферти (изтегли) 30.04.2020г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 22.06.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 01.07.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 01.07.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 01.07.2020г.
Решение (изтегли) 01.07.2020г.
   
Подписани договори  
ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ ООД 06.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 06.08.2020г.
Обявление за приключване на договор (изтегли) 01.12.2020г.

 

 

12.02.2020г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ИМПЕДАНСЕН ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗАТОР"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

   
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 28.04.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 19.05.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 19.05.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 19.05.2020г.
Решение (изтегли) 19.05.2020г.
   
Подписани договори  
Марвел ООД 22.06.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 22.06.2020г.
Обявление за приключване на договор (изтегли) 01.12.2020г.

 

 

28.10.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПЕКТРОЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ"

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

29.10.2019г.

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 10.01.2020г.
Протокол на комисията (изтегли) 31.01.2020г.
Приложения към протокола (изтегли) 31.01.2020г.
Доклад на комисията (изтегли) 31.01.2020г.
Решение (изтегли) 31.01.2020г.
   
Подписани договори  
Метром България ЕООД 06.03.2020г.
Обявление за възложена поръчка (изтегли) 06.03.2020г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 21.05.2020г.

 

 

11.10.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Протокол на комисията (изтегли) 12.11.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 12.11.2019г.
Решение (изтегли) 12.11.2019г.
   
Подписани договори  
РЕА трейдинг 2000 ЕООД 25.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 07.01.2020г.

 

 

31.07.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Протокол на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Решение (изтегли) 11.09.2019г.
Обявление за обществена поръчка (изтегли) 27.09.2019г.

 

 

29.05.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТУРА ЗА

РЕНТГЕНОВО-ФЛУОРЕСЦЕНТЕН АНАЛИЗ И АПАРАТУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЧАСТИЦИ ПО РАЗМЕР ЧРЕЗ ЛАЗЕРНО СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕ"

 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 1 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 2 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли в pdf) 14.06.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 07.08.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 15.08.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Решение (изтегли) 15.08.2019г.
   
Подписани договори  
Лабексперт ООД 14.10.2019г.
ЛКБ Фертрийбс ГМБХ 14.10.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 17.12.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 28.04.2020г.

 

 

24.01.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧНО-МИКРОСКОПСКО,

ЕЛЕКТРОННО И КОРОЗИОННО –ИЗПИТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“

 

Пълна документация за участие (изтегли)

Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли)

АОП Обявление (изтегли)

АОП Решение (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (изтегли в pdf, изтегли в xml)


 

Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 08.02.2019г.
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 22.02.2019г.
   
   
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 24.04.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 13.05.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Решение (изтегли) 13.05.2019г.
Допълнение към Решение № 52-РД-09/ 13.05.2019 год. (изтегли) 10.06.2019г.
   
Подписани договори  
Договор Лабтех

13.06.2019г.

Договор Аквахим поз.1 13.06.2019г.
Договор Аквахим поз.3 13.06.2019г.
Договор Софлаб 13.06.2019г.
Договор АМ3 21.06.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 10.09.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 04.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 04.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 25.11.2019г.
Съобщение за приключване на договор (изтегли) 07.01.2020г.

 

 

Заявки

 

 

Приключили процедури:

 

1. Процедура 2015-02-17
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”, Българска академия на науките
Уникален номер в регистъра на АОП: 9038964 
- Публична покана (свали)
- Документация към публичната покана (свали
- Образци към документацията (оферта, декларации, предлагана цена, договор) (свали)

публикувано на 17.02.2015; валидно до 27.02.2015 

Протокол - 04.03.2015  
Заповед за отмяна на Протокол на комисията от 04.03.2015  
- Протокол - 17.03.2015  
Сключен договор - 23.03.2015

 

2. Процедура 9039479 
Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”, Българска академия на науките
Уникален номер в регистъра на АОП: 9039479 
- Публична покана  (свали)
- Документация към публичната покана  (свали
- Образци към документацията (оферта, декларации, предлагана цена, договор) (свали)
 

публикувано на 06.03.2015; валидно до 20.03.2015 
 

- Протокол - 21.03.2015  
Сключени договори: 

 

 

Информация по чл.22б т.14 ЗОП за извършени плащания по договори по месеци за периода 01.04.2015 - 31.03.2016 (прочети) Aктуализирана на 05.04.2016.

 

Процедура BG161 (отвори) - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за създаване на високотехнологичнa лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография към ИФХ-БАН”

 

Решение за обявяване на обществена поръчка изтегли
Обявление изтегли
Документация за участие в открита процедура по реда назакона за обществените поръчки изтегли
Oбразци на документи за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки ....

 

Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП (изтегли
Информация по реда на чл.22б, т.14 от ЗОП за извършени плащания (изтегли)

 

Агенция по обществени поръчки
информация за преписката
ВИЖ
                                                                  

 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)