Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 23 октомври 2020 г. (петък) от 11:00 часа в в аудиторията на ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11 на БАН, 2-ри етаж, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Иван Терзийски на тема: "Изследване на повърхностите свойства на нов синтетичен пулмонарен терапевтичен препарат с цел оптимизиране на състава и начините за приложението му"

Докладът е посветен на обсъждането на материалите за откриване на процедура за зачисляване като докторант на самостоятелна подготовка в направление 4.2 химически науки (физикохимия)

 

  1. Разни

 

 

 

Архив