Секция "Електрохимия и корозия"

Получаване и характеризиране на каталитични материали с намалено (Ж. Георгиева, Д. Тачев, Е. Вълова, С. Армянов) или нулево (Р. Рашков) съдържание на благородни метали и мултикомпонентни наноматериали с оглед приложението им в съвременните технологии за реализиране на алтернативни енергийни източници.

Електрохимично получаване на фото- и фотоелектрокаталитични материали, включително на оксиди,  за очистване на вода и въздух (Ж. Георгиева, Д. Тачев, Е. Вълова, С. Армянов), носещи и активни каталитични слоеве при протичането на хетерогенни каталитични реакции и др. (Д. Стойчев, Е. Стоянова).

Електрохимично (Н. Божков, И. Кръстев) и химично (М. Петрова) получаване на метални, сплавни, композитни и оксидни покрития (Д. Стойчев, Е. Стоянова) със специални функционални (физико-химични и физико-механични) свойства, като например висока корозионна или механична устойчивост; еластичност, пластичност, отражателна способност и др.; абразивни материали; декоративни покрития за ювелирната промишленост и бита.

Разработване на съобразени с екологичните изисквания технологии за получаване на устойчиви защитни покрития върху алуминий, цинк и стомана (Д. Стойчев, Е. Стоянова, Н. Божков, И. Кръстев).

Структурообразуване и явления на самоорганизация при електроотлагането на сплавни покрития (И. Кръстев).

Корозионен мониторинг и корозионно охарактеризиране на ниско- и високолегирани стомани (Н. Божков).

Електроекстракция и електрорафинация на металите (И. Кръстев).