Доцент д-р Рашко Рашков

Доцент д-р Рашко Рашков

 

Позиция:

Председател на Научния Съвет на ИФХ-БАН

 

Телефон:

02 979 2516

 

Email:

rasho@ipc.bas.bg

 

Стая:

521

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации: