Заявка и цени

Цени и заявки

Рентгенов дифрактометър Philips PW1050

Запис на рентгенова дифрактограма: 50 лв

Фазово разчитане на дифрактограма: 5 лв/фаза

Определяне размер на кристалити: 20 лв

Количествено определяне на присъстващите фази: 20 лв

Индексация на неизвестни фази: 150 лв

Специализирани изследвания:

  • Определяне на остатъчни напрежения по двуосен метод: 200 лв
  • Текстурни изследвания – запис на полюсна фигура: 100 лв
  • Запис на рентгенова дифрактограма от малък ъгъл (0.5 2θ) (Small angle diffraction): 60 лв

Цените са без включен ДДС

 

Рентгенов дифрактометър PANalytical Empyrean и компютърен рентгенов микротомограф Bruker SkyScan 1272

Ползването на рентгеновия дифрактометър PANalytical Empyrean и компютърния рентгенов микротомограф Bruker SkyScan 1272 от външни за ИФХ-БАН ползватели става при условията на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” по  оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

 

Заявки за изследвания могат да бъдат отправяни към:

За дифракционни измервания:

ас. д-р. инж. Георги Авдеев

Институт по Физикохимия

Стая: 127/426

Тел: 02-979-2534

e-mail: g_avdeev@abv.bg, g_avdeev@ipc.bas.bg

 

За томографски изследвания:

Доц. Д-р. Драгомир Тачев

Институт по Физикохимия

Стая: 108/515

Тел: 02-979-2570; 02-979-3585; 02-872-0021

e-mail: dtachev@ipc.bas.bg

 

 

Лабораторията предлага дистанционно ползване, като приема образци изпратени чрез пощенска пратка на адрес: София 1113, ул. акад. Г. Бончев, бл. 11, Институт по физикохимия – БАН. Протокол от измерванията и резултатите ще получите по електронна поща или чрез FTP достъп.

 

Изтегли Заявка и цени (doc)