Консорциум

 

  Институция Контактно лице

М

О

Д

У

Л


1

1 Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев” - БАН проф. Весела Цакова –
координатор на ИНФРАМАТ
2 Институт по електрохимия и енергийни системи “Акад. Е. Будевски” - БАН проф. Евелина Славчева
3 Институт по катализ - БАН проф. Юри Кълвачев
4 Институт по обща и неорганична химия - БАН проф. Радостина Стоянова
5 Институт по оптични материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” - БАН д-р Катерина Лазарова
6 Институт по полимери - БАН проф. Нели Косева
7 Химикотехнологичен и металургичен университет, Лаборатория ЛАМАР проф. Мария Мачкова
8 Централна лаборатория по приложна физика - БАН доц. Лиляна Колаклиева
1/2 9 Институт по органична химия с център по фитохимия, ИОХЦФ - БАН проф. Павлета Шестакова
10

Софийски университет "Св. Климент Охридски":

      Факултет по химия и фармация,

      Физически факултет.

чл.кор. Тони Спасов

проф. Мирослав Абрашев

М
О
Д
У
Л

 

2

11 Институт за балканистика с Център по тракология “Проф. Ал. Фол” - БАН проф. Валерия Фол
12 Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН д-р Иглика Мишкова
13 Национален археологически институт с музей - БАН доц. Христо Попов
14 Национален исторически музей Александър Вътов
15 Национална художествена академия доц. Стефан Белишки
16 Нов български университет д-р Богдан Атанасов
17 Център по Археометрия с Лаборатория по Реставрация и Реконструкция д-р Велислав Бонев