Център по Археометрия

 

Центърът по Археометрия с Лаборатория по Реставрация и Реконструкция е основан през 2003 г., част е от Катедрата по история към СУ „Св. Кл. Охридски“ и се намира в град София. Специализира в аналитични, неинвазивни изследвания на археологически колекции, паметници на изкуството и проучвания за реконструкция и реставрация на археологически артефакти, изработени от метал, стъкло, керамика, кост и т.н. Центърът е активен на регионално (София) и на национално ниво с академични и изследователски институции, Министерство на културата и е в сътрудничество с EU организации чрез редица изследователски проекти.

 

АРХЕОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ: Характеризиране, анализи и произход на археологическите материали

 

ОКОЛНА СРЕДА: Проучвания за реконструкция на палео- и архео-околната среда.

 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ: Използване на нови технологии за изследване на културното наследство.

 

ИНФРАСТРУКТУРА:

 • Препараториум за пробоподготовка
 • Лаборатория за реставрация и консервация на метал и стъкло
 • Лаборатория за реставрация и консервация на керамика
 • Радиографска лаборатория, оборудвана с Eresko MF4
 • Аналитична лаборатория (µ-XRF–Mistral M1 Bruker, p-XRF-S1Titan Bruker, p-IR-ALFA I-Bruker, Raman Spectroscopy, Bruker)
 • Лаборатория по дендрохронология
 • Микроскопи - 3, Optika Italy
 • Металографски микроскоп с камера Kern Optics
 • Лазерен скенер Faro, FocusS 70
 • Сканираща роботизирана тотална станция Trimble SX10

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ:

 

ПРОЕКТИ:

 • Доспехите на тракийските войни:Комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоражение от Тракия
 • Скритите находища и известните находки: геоархеоложко проучване в долината на р. Мътница, Югозападна България -
 • Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда
 • Елементен състав на метални артефакти от тракийския град в АР „Сборяново“ край Исперих, РИМ Разград и РИМ Русе
 • Археология на суровините: химически и геоложки анализи
 • Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите
 • Developing Radiation Treatment Methodologies and New Resin Formulations for Consolidation and Preservation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts (ИАЕА, Виена, Австрия)
 • Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазването на българското културно наследство
 • Архаична каменна архитектурна декорация от Аполония Понтика
 • Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията
 • Application of Analytical Chemistry Methods for Quantification of Neutron Tomographic data from Cultural Heritage Оbjects (ИАЕА, Виена, Австрия)
 • Технологични постижения и начин на хранене на хората от гръцките колонии по българското черноморско крайбрежие
 • Химичен състав на стъкла от римската и следримската епоха от Югоизточна България
 • Археометричен анализ на хоросанови замазки от предримската и римската епоха в българските земи
 • Археометрично изследване на златните находки от варненския енеолитен некропол и идентифициране на източниците на злато
 • Създаване на прогнозни модели за идентифициране на археологически обекти по българското черноморско крайбрежие в ГИС среда