Обяви

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент”

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Физикохимия“ за нуждите на лаборатория „Лаборатория за рентгенови дифракционни методи
и компютърна томография“

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 70 от 10.10.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

1 брой

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент”

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 70 от 15.08.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

1 брой

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“
в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност
 „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

1 брой

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 51 от 13.06.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент”

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Електрохимия“ за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

1 брой

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 17 от 21.02.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

   

Архив