Обяви

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „доцент” – 1 брой

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

 

„Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“,

по тематика „Електрични свойства и стабилност на колоид-полимерни суспензии“

1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ брой № 45 от дата 28.05.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581


Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „доцент” – 1 брой

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

 

Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция Електрохимия и корозия“ по тематика „Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални подложки

1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ брой № 62 от дата 27.07.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

Архив