Обяви

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент”

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 70 от 15.08.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

1 брой

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“
в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност
 „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

1 брой

 

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 51 от 13.06.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 


Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент”

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Електрохимия“ за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

1 брой

 

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 17 от 21.02.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 


 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за академична длъжност „Професор“
в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност
Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

1 брой

 

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 99 от 13.12.2022 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581


 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН – София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „Асистент ”

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“

1 брой

 

Обявата е със срок за подаване на документи 1 месец от публикуването й - 01.08.2022г.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 


Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 101 от 03.12.2021 год. за „Главен асистент“
със следния пакет от теми:

Тема 1: Синтез на стъкло-кристални материали и пеноматериали от металургична шлака

Тема 2: Неизотермична кинетика на вискозно спичане и кристализация; влияние на фазообразуването върху синтероването

Тема 3: Методи за изследване на  структурата на стъклокерамики и стъкло-кристални пено-материали

 

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“

и в съответствие със заповед № 17-РД-09 от 01.02.2022 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. д-р Александър Караманов  (ИФХ–БАН)

доц. д-р Георги Авдеев (ИФХ–БАН)

проф. Ирена Марковска (Университет „Асен Златаров“ - Бургас)

проф. Владислав Костов - Китин – (ИМК - БАН)

доц. Любомир Александров – (ИОНХ - БАН)


 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент” – 1 брой

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

 

„Физикохимия“ за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“,

1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ брой № 101 от дата 03.12.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581


 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност „доцент” – 1 брой

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

 

Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция Електрохимия и корозия“

по тематика „Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални подложки

1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ брой № 62 от дата 27.07.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

Архив