Обяви

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обявява конкурси за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент” – 2 броя

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

 

„Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция Електрохимия и корозия

2 бр.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

***

СЪОБЩЕНИЕ

С отмяна на Извънредното положение се възобновяват сроковете,

установени в ЗРАСРБ и ЗВО по процедури, обявени преди въвеждането му.

15.05.2020г.

***

 

 Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София  

обявява конкурси за заемане на академичнaта длъжност „професор” – 2 броя

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография 1 бр.
Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ 1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 20 от дата 10.03.2020 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581


Архив