Архив

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обяви конкурс за заемане на академичнaта длъжност „доцент” – 1 брой

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция Електрохимия и корозия“

по тематика „Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални подложки

1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ брой № 62 от дата 27.07.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обяви конкурс за заемане на академичнaта длъжност „доцент” – 1 брой

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“,

по тематика „Електрични свойства и стабилност на колоид-полимерни суспензии“

1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ брой № 45 от дата 28.05.2021 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обяви конкурси за заемане на академичнaта длъжност „главен асистент” – 2 броя

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

„Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция Електрохимия и корозия

2 бр.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

***

СЪОБЩЕНИЕ

С отмяна на Извънредното положение се възобновяват сроковете,

установени в ЗРАСРБ и ЗВО по процедури, обявени преди въвеждането му.

15.05.2020г.

***

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН София

обяви конкурси за заемане на академичнaта длъжност „професор” – 2 броя

в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност

Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография 1 бр.
Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ 1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 20 от дата 10.03.2020 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ при БАН – София

обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя

в професионално направление 4.2. Химически науки, за следните научни специалности:

Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция Електрохимия и корозия

2 бр.

Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ

1 бр.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 75 от 24.09.2019 год. със срок 2 месеца от обнародването й.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ при БАН – София

обяви конкурс за академична длъжност доцент – 1 брой

в професионално направление 4.2. Химически науки,

за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 25 от 20.03.2018 год. със срок 2 месеца от обнародването й

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581