Текущи процедури

Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 62 от 27.07.2021 г.  за „ДОЦЕНТ“

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Електрохомия /вкл. химически източници на ток/“

за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“

и в съответствие със заповед № 71-РД-09 от 20.09.2021 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

доц. д-р Мария Петрова (ИФХ-БАН) - председател

проф. дхн Асен Гиргинов (външен, ХТМУ-София)

проф. дхн Димитър Стойчев (външен, ИФХ-БАН)

проф. д-р Антон Момчилов (външен, ИЕЕС-БАН)

проф. д-р Оля Стоилова (външен, ИП-БАН)

доц. д-р Людмил Фачиков (външен, ХТМУ-София)

доц. д-р Женя Георгиева (ИФХ-БАН)

 

Научното жури публикува днес (09.12.2021 г.) следните документи:

Авторска справка на научните приноси във всички трудове на гл. ас. д-р Нели Божкова BG / EN

                 доц. д-р Женя Георгиева

Рецензия    BG       EN

                 проф. дхн Асен Гиргинов

Рецензия    BG  EN
       

доц. д-р Мария Петрова

Становище   BG EN

проф. дхн Димитър Стойчев 

Становище   BG EN

проф. д-р Антон Момчилов   

Становище   BG EN

проф. д-р Оля Стоилова

Становище   BG EN

доц. д-р Людмил Фачиков

Становище   BG EN

 


Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 45 от 28.05.2021 г.  за „ДОЦЕНТ“

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Физикохимия“

за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“

и в съответствие със заповед № 58-РД-09 от 15.07.2021 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. дхн Елена Милева (ИФХ-БАН) - председател

проф. д-р Драгомир Тачев (ИФХ-БАН)

проф. дхн Константин Балашев  (външен, СУ-ФХФ)

проф. дбн Стефка Танева  (външен, ИБФБМИ-БАН)

доц. д-р Кръстанка Маринова (външен, СУ-ФХФ)

доц. д-р Ивайло Димитров (ИФХ-БАН)

доц. д-р Христо Христов (външен, ИФХ-БАН)

 

Научното жури публикува днес (29.09.2021 г.) следните документи:

Авторска справка на научните приноси във всички трудове на гл. ас. д-р Камелия Камбурова BG / EN

          проф. дбн Стефка Танева       

Рецензия    BG       EN

          проф. дхн Константин Балашев    

Рецензия    BG  EN
       

проф. дхн Елена Милева   

Становище   BG EN

проф. д-р Драгомир Тачев  

Становище   BG EN

доц. д-р Кръстанка Маринова    

Становище   BG EN

доц. д-р Ивайло Димитров

Становище   BG EN

доц. д-р Христо Христов

Становище   BG EN

 

 

 

Архив