Текущи процедури

Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 20 от 10.03.2020 г.  за „ПРОФЕСОР“

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Физикохимия“

за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“

и в съответствие със заповед № 57-РД-09 от 25.06.2020 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

доц. д-р Драгомир Тачев (ИФХ-БАН) - Председател

проф. д-р Цветанка Бабева (външен, ИОМТ-БАН)

проф. д-р Екатерина Жечева  (външен, ИОНХ-БАН)

доц. д-р Даниела Карашанова (външен, ИОМТ-БАН)

проф. дхн Стефан Армянов (външен, ИФХ-БАН)

доц. д-р Зара Желева (външен, ИК-БАН)

проф. д-р Росица Николова (външен, ИМК-БАН)

 

Научното жури публикува днес (15.09.2020 г.) следните документи:

Авторска справка на научните приноси във всички трудове на доц. д-р Богдан Рангелов BG / EN

доц. д-р Драгомир Тачев         

Рецензия BG EN

проф. дхн Стефан Армянов     

Рецензия BG EN
проф. д-р Зара Желева            Рецензия BG EN
       
проф. д-р Цветанка Бабева      Становище BG EN
проф. д-р Екатерина Жечева    Становище BG EN
проф. д-р Росица Николова      Становище BG EN
доц. д-р Даниела Карашанова Становище BG EN

 


 

Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 20 от 10.03.2020 г.  за „ПРОФЕСОР“

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Физикохимия“

за нуждите на Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография

и в съответствие със заповед № 56-РД-09 от 25.06.2020 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. дхн Весела Цакова (ИФХ-БАН) - Председател

проф. д-р Николай Божков (ИФХ-БАН)

проф. д-р Радостина Стоянова (външен, ИОНХ-БАН)

проф. д-р Даниела Ковачева (външен, ИОНХ-БАН)

проф. дхн Димитър Стойчев (външен, ИФХ-БАН)

доц. д-р Владислав Костов (външен, ИМК-БАН)

доц. д-р Ирена Михайлова (външен, ХТМУ)

 

Научното жури публикува днес (23.09.2020 г.) следните документи:

Авторска справка на научните приноси във всички трудове на доц. д-р Драгомир Тачев BG / EN

проф. дхн Димитър Стойчев Рецензия BG EN
проф. д-р Даниела Ковачева Рецензия BG EN
проф. д-р Николай Божков Рецензия BG EN
       
проф. дхн Весела Цакова Становище BG EN
проф. д-р Радостина Стоянова Становище BG EN
доц. д-р Владислав Костов Становище BG EN
доц. д-р Ирена Михайлова Становище BG EN

 


 

Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 55 от 19.06.2020 год. за „Главен асистент“ по тематиката:

Електрохимичното получаване и охарактеризиране на сплавни покрития на цинка с Ni и Fe и включване на допълнителен неметален елемент P

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ /вкл. химични източници на ток/

и в съответствие със заповед № 67-РД-09 от 23.07.2020 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

доц. д-р Мария Петрова (председател, ИФХ-БАН)

проф. дхн Димитър Стойчев (ИФХ-БАН)

доц. д-р Емилия Стоянова (ИФХ-БАН)

проф. дхн Райчо Райчев (външен, ИЕЕС-БАН)

проф. д-р Антония Стоянова (външен, ИЕЕС-БАН)

 


 

Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 55 от 19.06.2020 год. за „Главен асистент“ по тематиката:

Електрохимичното получаване и охарактеризиране на електрокаталитичните свойства на многокомпонентни, несъдържащи благородни метали сплави Ni-Fe-Co-P,  Ni-Fe-Co-Mo (P), Ni-Fe-Co-W (P) и приложението им като електроди в биогоривни елементи и/или електролизьори с полимерна мембрана

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ /вкл. химични източници на ток/

и в съответствие със заповед № 68-РД-09 от 23.07.2020 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

доц. д-р Женя Георгиева (председател, ИФХ-БАН)

проф. дхн Иван Кръстев (ИФХ-БАН)

доц. д-р  Рашко Рашков (ИФХ-БАН)

проф. дхн Райчо Райчев (външен, ИЕЕС-БАН)

проф. д-р Антон Момчилов (външен, ИЕЕС-БАН)

 

 

Архив