Текущи процедури

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН

обявява конкурси за заемане на академичнaта длъжност:

главен асистент” – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 год.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

СЪОБЩЕНИЕ

С отмяна на Извънредното положение се възобновяват сроковете,

установени в ЗРАСРБ и ЗВО по процедури, обявени преди въвеждането му. 15.05.2020г.

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН

обявява конкурси за заемане на академичнaта длъжност:

професор” – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография – 1 брой и за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ - 1 брой, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 20 от дата 10.03.2020 год.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

 

 

 

Архив