Цели

 

  • Интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности.

 

  • Постигане на ново качество на научните изследвания в областта на новите материали и проучването на културни ценности чрез комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки ресурси) и на съвременни инструментални техники (материални ресурси).

 

  • Осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и подкрепа за нови комплексни изследвания върху получаването и свойствата на нови материали и проучване и опазване на културното наследство.

 

  • Обучение и подготовка на специалисти с висока квалификация.

 

  • Интегриране и сътрудничество с Европейски научни инфраструктури и участие в международни проекти.