Сигнали и Действия по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

В ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ-БАН (ИФХ-БАН)

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

ПРАВИЛА за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях

в ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ-БАН (ИФХ-БАН)

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

E-mail за подаване на сигнали и последващи действия:signal_zzl