Доцент д-р Емилия Стоянова

Доцент д-р Емилия Стоянова-Елиас

 

 

Телефон:

02 979 2512

 

Email:

estoyanova@ipc.bas.bg

 

Стая:

519

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации