Договори по ЕБР

Електро и фото-електрокаталитични нано-материали: получаване, спектроскопско и структурно характеризиране, (2018-2020), Фламандски Фонд за научни изследвания FWO на Белгия с Брюкселския свободен университет, Ръководител: доц. д-р Драгомир Тачев

Нови подходи към изследване на повърхностните и обемни свойства на самоорганизиращи се системи, получени от полимери, модифицирани с комбинация от флуоресцентни и хидрофобни присадки, (2018-2020), Институт по физикохимия, Румънска академия, Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Биосъвместими пени и емулсии, стабилизирани с частици и предназначени за биомедицински приложения, (2018-2020), Институт по катализ и химия на повърхностите, Полска академия на науките, Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Иновативни екологични защитни системи върху стомана, (2018-2021), Китайска академия на науките, Ръководител: проф. д-р Николай Божков

Многослойни защитни системи върху стомана на базата на цинк и избрани цинкови сплави, (2020-2022), Виетнамска академия на науките и технологиите, Ръководител: проф. д-р Николай Божков

 

Архив