Архив на договори по ЕБР

Електрохимичен синтез и електроаналитични приложения на нанокомпозитни материали на основата на електронно проводящи полимери, (2016-2019), Институт по физикохимия, Румънска академия, Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Изготвяне на ефективни катализатори чрез галванично заместване, приложими в горивни клетки, електролизьори и фото-горивни клетки, (2016-2019), Химически факултет, Аристотелов Университет, Гърция, Ръководител: доц. д-р Женя Георгиева

Компютърно моделиране на комплексни наноразмерни явления във физика на кондензираната материя, (2016-2019), Физически факултет, Аристотелов университет, Гърция, Ръководител: доц. д-р Михаил Михайлов