Колоквиуми

Заседание на КОЛОКВИУМ "акад. Р. КАИШЕВ" на ИФХ-БАН

05.06.2023
Уважаеми колеги,
На 20 юли 2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. ще се проведе заседание на Колоквиума на ИФХ в зала 225 (етаж 2, блок 11) при следния дневен ред:

 

               По процедура за отчисляване Марина Арнаудова, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Електрохимия и корозия“ щев изнесе доклад на тема:

ПОЛУЧАВАНЕ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ПОКРИТИЯ НА НИКЕЛОВА ОСНОВА Ni-M, КЪДЕТО M=W, Mо, TiOx

Абстракт: Във връзка с изчерпването на енергийните ресурси и нарастващата нужда от алтернативни източници на енергия, през последните години се отделя голямо внимание на водородната енергетика и свързаното с това производство и съхранение на водород. Един от най-екологосъобразните методи за производство на водород е електролизата на вода. Това налага търсенето на нови електродни материали, които да заместят скъпоструващите Pt и Pd електроди използвани при този процес. Едни от най-често срещаните такива са на база никел съотложен с елементите от подгрупата на желязото. Настоящата работа разглежда електрохимично получени сплавни и композитни покрития на никела с W, Mo и нестехиометрични TiOx. Изследвана е тяхната каталитична активност спрямо реакцията на отделяне на водород и корозионна устойчивост. Изпитанията са проведени в две моделни среди - 0.5M H2SO4 и 6M KOH. Използвани са галваностатични поляризационни криви за оценка на каталитичната активност, потенциодинамични поляризационни криви, за да се проследи изменението на стойностите на поляризационното съпротивление (Rp) с времето, като показател за устойчивостта на покритието в дадената среда. Чрез методите на сканираща електронна микроскопия (SEM) и енергийно-дисперсионна спектроскопия (EDS), рентгенов флуресцентен анализ (XRF), рентгенов дифракционен анализи (XRD) и фотоелектронна спектроскопия (XPS) е проследена промяната в морфологията, състава, структурата и неговата дебелина в отделните етапи на престой в моделните среди. Импедансната електрохимична спектроскопия е използвана за качествено изясняване на процесите, протичащи на границата електрод-електролит.

 

NB: Присъствието на колоквиума на ИФХ е задължение на научния състав на ИФХ.

 

Архив

«
Всички