Новини

Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН

18.07.2022

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. стартира в БАН Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН.
Условията за кандидатстване и картата за оценка са качени и на сайта на БАН и на европейския портал EURAXESS.

  • С приоритет се финансират външни за БАН постдокторанти.
  • Срокът за подаване на документи в деловодството на звеното, в което ще се изпълнява проекта на младия учен и/или постдокторанта, е 30.09.2022г.
  • Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от НС на звеното в срок до един месец след срока на подаване на документите.
«
Всички