Колоквиуми

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

30.11.2016

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 11 декември 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Електрохимично окисление на глицерол върху слоеве от поли (3,4- етилендиокситиофен)"

 

А. Накова1, М. Илиева1, Ц. Бояджиева-Шерцер2, В. Цакова1

 

1Институт по физикохимия, Българска академия на науките, 1113 София, България

2CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH, Wiener Neustadt, Austria

Проведени са серия от експерименти за тестване на реакцията на окисление на глицерол върху композитни слоеве от Pd наночастици и поли(3,4-етилендиокситиофен) (PEDOT), получен в присъствието на различни дотиращи йони – полистиренсулфонатни (PSS) и додецилсулфатни (SDS). Установено е, че слоевете от Pd/PEDOT/PSS имат по-добра масова активност и по-висока електрохимична активна площ, в сравнение с тези от PD/PEDOT/SDS.

С оглед изясняване на ролята на полимерното покритие и на носещата подложка за отлагане на Pd наночастици е проведено допълнително охарактеризиране на електроди от спектрален графит (SGE), както и на покрития от PEDOT/PSS и PEDOT/SDS. С помощта на Раманова спектроскопия е изяснена ролята на предварителна редукция на слоевете от PEDOT върху полимерната структурата. Демонстрирана е и възможността за директно безтоково отлагане на Pd върху носещата подложка от спектрален графит.

«
Всички