Колоквиуми

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

30.11.2016

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 10 юли 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци"

 

Александра Камушева, задочен докторант - ИФХ БАН

предзащита за ОНС „доктор“

Ще бъдат представени обобщените резултати, изводите и приносите в дисертационния труд („Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци“ ), където са изследвани две стъклокерамики, получени след термообработка на стъкла от богати на желязо отпадъци от производство на стомана и фероникел.

Изследвани са процесите на зародишообразуване и кристален растеж в новополучените стъклокристални материали, както и кристализационно предизвиканата порьозност при обемна кристализация. С диференциален термичен анализ са определени активиращата енергия за зародишообразуване и параметъра на Аврами; с допълнителни експерименти е определена оптималната температура и оптималното време за температурна задръжка за зародишообразуване в двете стъклокерамики. С пикнометрия е показана промяната в степента на кристалност на стъклокристалните материали.

«
Всички