Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

13.12.2016

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 17 ноември 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Любомир Николов на тема:

"Поведение на микронови частици в течение на граничен слой до стена"

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Представен е модел за описание на поведението на фини микронови, хидрофилни частици в близост до фазовата граница течност/газ край плоска, твърда стена. Моделът се основава на представата за хидродинамично взаимодействие на частиците с течението на граничния слой, което се образува край пластината. Анализирано е детайлно полето на смущение (пертурбация), което единична твърда сфера внася във външното поле на граничния слой. Тъй като частицата е с краен, спрямо дебелината на граничния слой, размер е предположено единствено възможно вискозно – деформационно взаимодействие между твърдата сфера и външното течение. Намерени са подходящи скейлинг параметри за скоростта и координатите, с помощта на които са оценени и изведени основните асимптотични модели на пертурбационното поле. Създадена е методика за пресмятане на траекториите на отделни частици в граничния слой край стената. Развита е идея как моделът може да бъде усъвършенстван с отчитането и на плътността на частиците. С помощта на резултатите от траекториите на частици с различна големина е направен опит за качествено обяснение на някои експериментални резултати.

«
Всички