Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

30.04.2018

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 14 декември 2018 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Иван Терзийски на тема:

 

Повърхностни свойства на пенни филми от синтетичен сърфактантен препарат CHF 5633

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Ще бъдат представени обобщени резултати от изследване на повърхностните свойства на пенни филми, стабилизирани със синтетичния сърфактантен препарат CHF 5633 и с моделни смеси на неговите компоненти. Експериментите са проведени със смес на фосфолипиди (фосфатидилхолин и фосфатидилглицерол, DPPC:POPG, 1:1) и при добавяне към нея на синтетични аналози на сърфактантните протеини SP-B и SP-C при условия максимално близки до физиологичните. Получени са зависимостите на вероятността за образуване на черни пенни филми от обемната концентрация. Определени са стойности на критичните концентрации (Ccr) на филми, стабилизирани със смес на фосфолипиди, които намаляват в присъствие на синтетичните протеини. Вероятностните криви показват, че SP-B и SP-C поотделно и заедно намаляват критичната концентрация (Ccr) и праговата концентрация (Ct), като за синтетичният аналог на SP-C намалението е в по-голяма степен, отколкото за синтетичния аналог на SP-B. От близките стойности на критични концентрации за филмите от DPPC и тези от фосфолипидната смес (DPPC и POPG; 1:1) може да се направи извода, че DPPC е определящ за повърхностните свойствата на сместа в CHF 5633. Вероятностните криви и измерените дебелини на филмите дават основание да се направи и заключението, че SP-B и SP-C стабилизират филмите и заедно с POPG определят повърхностните свойства на препарата CHF 5633. Аналозите на SP-B и SP-C оказват влияние и върху вида и хода на директно измерените П(h) изотерми. Присъствието на синтетичните аналози SP-B и SP-C поотделно и заедно води до увеличаване на дебелината на филмите в сравнение с дебелината на филмите само от фосфолипиди. П(h) изотермите на смесите, съдържащи отделните аналози на сърфактантните протеини, се доближават до тези на синтетичния препарат CHF 5633. За 0.15 M NaCl, филмите, получавани при различни концентрации на SP-B и SP-C, имат близки дебелини.

Получените резултати и определените параметри, характеризиращи формирането и стабилността на филмите от моделните смеси, могат да се използват при разработване на нови синтетични препарати и за цели, свързани с оптимизиране на състава и подобряване на терапевтичния ефект.

«
Всички