Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

30.04.2018

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 22 юни 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Ана Гюрова на тема:

 

Междуфазови свойства и обемна самоорганизация на двуантенни олигоглицини T2-C8 и T2-C10 във водни разтвори

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Двуантенните олигоглицини се характеризират с молекулна структура, подобна на тази на болаамфифилите, т.е. притежават две хидрофилни глави в краищата на въглеводородната верига. В допълнение, между полярните групи и хидрофобната част са включени къси олигоглицинови вериги (антени), които дават възможност и за други типове надмолекулна самоорганизация чрез изграждане на мрежа от водородни връзки. Антенните олигоглицини са биосъвместими и с добър потенциал за биомедицински приложения, пречистване на води и др.

Изследвани са междуфазовите свойства на границата воден разтвор-въздух и обемната агрегация на два двуантенни олигоглицина с различна дължина на хидрофобната верига (C8 и C10). Използвани са методите Тензиометрия за профилен анализ, Микроскопични тънки течни филми, Динамично светоразсейване и електрофореза.

«
Всички