Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

30.04.2018

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 10 октомври 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Цецка Радева на тема:

 

Антикорозионно цинково покритие върху стомана с вградени стабилизирани частици от полианилин

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Проводящият полимер полианилин (PANI) може да се използва като инхибитор на корозията на метали поради добре изразените си окислително-редукционни свойства. В това изследване са използвани частици от PANI-SiO2, получени във водна среда чрез окислителна полимеризация на анилин в присъствие на наночастици от SiO2. Водна суспензия от отрицателно заредени частици от PANI-SiO2 (рН > 5.5) е стабилизирана срещу агрегация чрез адсорбция на катионен полиелектролит. Стабилизираните с полимер частици са включени в метално цинково покритие (чрез съвместно електроотлагане с цинк) върху ниско въглеродна стомана. Изследвана е морфологията на повърхността на полученото композитно покритие. Определени са антикорозионните му характеристики в моделна корозионна среда (5% воден разтвор на NaCl) с електрохимични методи.

«
Всички