Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

02.10.2019

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 04 октомври 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Камелия Камбурова Стоянов на тема:

 

“Стабилизация на суспензии от колоидни частици от PANI-SiO2 чрез адсорбция на полимери за антикорозионни приложения”

В настоящата работа е представено получаването на стабилни суспензии на колоидни частици от полианилин – силициев диоксид (PANI-SiO2) като са използвани триблоковия съполимер Pluronic F127 и катионния полиелектролит поли(етиленимин) (PEI). Стерична стабилизация на суспензията от положително заредени PANI-SiO2 частици (като емералдинова сол) е постигната при рН 3.5 чрез адсорбция на Pluronic F127, докато адсорбцията на PEI върху отрицателно заредени PANI-SiO2 частици (като емералдинова основа) осигурява електростатична стабилизация срещу агрегация при рН 5.5. Размерите на частиците и стойностите на ζ - потенциала са определени с електронна микроскопия, динамично светоразсейване и електрофореза. Стабилността на суспензиите на PANI-SiO2 в присъствието на полимери са изследвани за период от 24 h. Покритите с полимер PANI-SiO2 частици са вградени в цинкови покрития чрез съвместно електроотлагане върху нисковъглеродна стомана. Повърхностната топография на получените хибридни покрития е изследвано чрез SEM, а корозионното поведение на тези покрития, съдържащи различни форми на PANI (емералдинова сол или емералдинова основа), е оценено с електрохимични измервания.

 

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички