Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

30.04.2018

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 15 февруари 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в направление 4.2 Химически науки (Физикохимия) на докторант Светлана Христова от секция „Повърхности колоиди“ на тема:

 

“Електрически свойства и антираково действие на цитохром С, адсорбиран върху колоидни частици от монтморилонит”

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички