Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

13.12.2016

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 2 юни 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Александър Живков на тема:

"Стабилност на водна суспензия от алуминиев оксид в присъствие на карбоксиметилцелулоза"

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Изследвано е влиянието на кондензацията на противойони върху стабилността на суспензия от g-Al2O3 частици с адсорбирана върху тях карбоксиметилцелулоза (СМС, полиелектролит с полугъвкава верига). Като критерии за ефективния заряд на СМС-Al2O3 частиците са използвани електрофоретичната подвижност m и междуфазовата поляризуемост g, а за агрегацията на частиците – интензитетът на светоразсейване при хаотична ориентация I0 и полевата зависимост на релаксационното време t(E2). Полимер-концентрационните зависимости m(CCMC), g(CCMC) и I0(CCMC) под и над точката на презареждане са измерени при различни степен на йонизация a и фракция j на противойоните, кондензирани върху адсорбираните полиелектролитни вериги: a ~ 1/2, j = 0 при pH 4.5; и a ~ 1, j ~ 1/3 при pH 6.0. Резултатите показват, че агрегационната стабилност зависи от общия заряд на СМС-Al2O3 частиците, определен от рН-зависимия заряд на оксидната повърхност и от нетния (не от структурния) заряд на адсорбираните полиелектролитни вериги. Кондензираните противойони намаляват устойчивостта само около точката на презареждане, където агрегацията става чрез полимерни мостове между частиците. Резултатите са интерпретирани с теориите за термодинамична и кинетична агрегационна стабилност на метал-оксидните частици, определени от повърхностното напрежение и електрокинетичния потенциал на силно хидратирания граничен слой, както и с електрическите и механичните свойства на СМС веригите.

«
Всички