Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“

11.11.2018

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

 

Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави  Zn-Fe-P и Zn-Ni-P

 

Докладва:  химик Миглена Пешова

 

(заповед No 67-РД-09/26.06.2019 г. на директора на ИФХ-БАН - предварителна защита на проекта на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Миглена Пешова)

Целта на проведените изследвания е да бъдат получени електрохимично равномерни и с добра адхезия към стоманената подложка анодни тройни цинкови сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P, а също така да се охарактеризира тяхната корозионна устойчивост, включително и след обработка в пасивиращ състав.

Разработени са стабилни електролити за съотлагане на фосфор в сплави Zn-Fe и Zn-Ni.

Построени са циклични волтамперометрични криви (CVA), с цел изследване на електродните процеси на отлагане и разтваряне на сплавите в тези електролити.

Получени са галваностатично сплавни покрития Zn-Fe-P и Zn-Ni-P при различни условия. Определени са химичният и фазовият им състав, както и повърхностната им морфология посредством методите EDS, XRD и SEM анализ.

Разработен е екологосъобразен състав за химично пасивиране на базата на съединение на Cr3+. С този пасивиращ състав е обработено чисто цинково покритие и   подбрани състави на получените тройни цинкови сплави.

С помощта на различни електрохимични методи - Потенциодинамични поляризационни криви, Поляризационно съпротивление (Rp) и Електрохимична импедансна спектроскопия (EIS) е определена корозионната устойчивост и защитна способност на определени състави на сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P с и без конверсионен филм в моделна среда на 5% NaCl.

Проведените корозионни изследвания показват, че наличието на конверсионен филм както върху цинковото покритие, така и върху някои от получените сплави, води до подобряване на корозионната им устойчивост и удължава времето на защита, в агресивна среда, съдържаща хлорни йони.

«
Всички