Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“

29.06.2018

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 05.07.2018 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои Колоквиум на тема:

 

Влияние на предварителната обработка на алуминиевата повърхност върху формирането и корозионно-защитната способност на цериево-оксидни конверсионни слоеве

 

Докладва: ас. Рени Андреева

Върху предварително третирани по определен начин алуминиеви подложки, конверсионно са формирани цериво-оксидни слоеве, с цел установяване на възможностите за замяна на широко използваната до неотдавна хроматна корозионно-защитна обработка. Влиянието на предварителната обработка върху отлагането на тънки, конверсионни цериево-оксидни слоеве, респ. тяхната корозионно-защитна способност, е изследвано при формиране на тези слоеве в разтвори, съдържащи както Ce3+ йони, така и допълнително включени Cu2+йони. Тези слоеве и корозионно-защитното им поведение са изследвани чрез SEM, EDS, XPS, E-lgi и хроноамперометрични (I-t) криви. Получени са данни за структурата, морфологията, химичния състав и състояние на елементите в имерсионните слоеве както и за тяхната дебелина и разпределението на елементите по дълбочина до достигане на интерфейса „имерсионно покритие”/”подложка”. Установено е, че предварителната обработка на Al подложка, както и наличето на Cu2+ в разтвора за имерсионно формиране на цериево-оксидните слоеве, влияят съществено върху дебелината, състава и защитната им способност. Това е свързано с настъпващите промени в съотношенията и дебелините на AlOOH(Al2O3) и Ce2O3-CeO2 в модифицирания повърхностен слой, вследствие предварителната обработка на Al подложка и влиянието на медните йони в разтвора за имерсионна обработка.

«
Всички