Новини

Общото събрание на учените

27.05.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          На  04.06.2020 г. /четвъртък/  от 10:30 часа в Залата на блок 11, 2 етаж, ще се проведе заседание на Общото събрание на учените на ИФХ-БАН със следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане програмата на доц. д-р Богдан Рангелов, кандидат по обявената от Управителния съвет на БАН процедура за избор на директор на ИФХ.
  2. Разни.

 

 

 

Председател нат Общото събрание

на учените на ИФХ-БАН

 

  /гл. ас. д-р Христина Петкова/

 

 

 

«
Всички