Новини

Общото събрание на учените на ИФХ

04.06.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

          Уважаеми колеги,
 
          на 11.06.2024 (вторник) от 10:30 ч,. в зала 225, блок 11 ще се проведе общо събрание на учените на ИФХ със следния дневен ред:
 
1. Информация относно дейността на Осмото ОС на БАН.
2. Приемане на изменения в Правилника за дейността на ИФХ, които са свързани с приета актуализация на Устава на БАН. Изменението на Правилника е утвърдено от НС на ИФХ на заседание от 21/06/2023, протокол 71, с гласуване "Да" от всички присъствали на заседанието. 
3. Избор на представители на ИФХ в Деветото ОС на БАН
 

Председател на ОСУ на ИФХ, БАН

 

гл. ас. д-р Христина Петкова
 

«
Всички