Колоквиуми

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

11.07.2022

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 29 ноември 2022 г. (вторник) от 10:30 ч.в зала 225 на блок 11, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4 км.) ще се проведе заседание на Колоквиума. Ще бъде изнесен доклад на тема:

 

"Образуване и превенция на котлен камък от изворни калциево-магнезиеви води „Радомир“ и „Панчарево",

Ф. Ходжаоглу, И. Димитров, Г. Ходжаоглу, Г. Билев

Образуването на карбонатни частици в състава на различни природни и индустриални води е предпоставка за натрупването на котлен камък в различни битови и промишлени системи. Настоящето изследване е инициирано с цел създаване на подходяща методика за реална оценка на ефективността на електронни антиваровикови устройства. За постигане на тази цел е работено с две изворни води от гр. Радомир и ез. „Панчарево“. Проведен е сравнителен анализ на химическите и физикохимическите показатели на използваните води, както фазов, елементен и тегловен анализ на минералните остатъци след пълно изпарение. Резултатите показват, че при нагряване първата вода предпочетено формира калцитни частици, докато втората арагонитни частици. При нагряване водата „Панчарево“ по-бързо помътнява и образува едри бели макроструктури, докато помътняването на водата „Радомир“ става при по-висока температура, образувайки по-фини частици. Проведени са тестове за ефективност на антиваровиково устройство АВ-3 чрез нагряване на 19 L от изследваните води, в присъствие и отсъствие на външното електромагнитно въздействие с честота 2 kHz. Сравнени са температурните профили на работния и контролния експеримент, масата на карбонатните частици след филтруване, времената за филтруване и подналягането при филтруване. Постигната е висока чувствителност на гравиметричните измервания и на параметрите на филтруването, чрез внимателно отдекантиране на водата на равни обеми и нейното постъпково филтруване. По този начин са разпределени по маса по-леките фракции от карбонатни частици на повърхността на водата от по-тежките, седиментирали на дъното. Въпреки направените подобрения за улавяне на „скритата“ роля на приложеното антиваровиково устройство АВ-3, систематизираните резултати получени до момента не потвърждават ясно изразен положителен ефект по декарбонизация на изследваните води.


 

«
Всички