Колоквиуми

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

25.11.2021

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 11 януари 2022 г. (вторник) от 10:30 ч.в зала 225 на блок 11  ще се проведе заседание на Колоквиума:

 

"Синтеровани стъклокерамики, автоглазирани материали и пени от металургична шлака"

Николай Б. Йорданов и Александър Караманов Институт за физикохимия „Акад. Р. Каишев”, БАН

За целите на синтез на нови материали използваме модифицирани изходни материали под формата на шлака (до 70 мас. %) с добавка на кварцов пясък и калциев флуорид (CaF2). Изходната шихта се претопява при температура от 1400 оС, след което се подлага на куенчване във вода. Получената стъклена фрита се смила под 75 микрометра, пресова се и се подлага на термообработка при различни температури, с различни скорости на нагряване, температури и времена на задръжка. В рамките на настоящото изследване представяме анализ на възможностите за получаване на нови стъклокеламични материали чрез денсификация и/или пенене посредством използването на модифицирана нагревна оптична микроскопия (Hot-Stage Microscopy - HSM) и оптична дилатометрия (Optical Dilatometry- ODLT) във въздушна среда или в аргон. Проведените експерименти представляват измервания на криви на спичане, анализ на обемното свиване и на разширяването на обема. Структурата на получените образци е изучена с използването на микро компютърна томография. Цитираният по-горе метод за синтез позволява получаването на три типа нови материали, според нуждите на индустрията, посредством използването на едни и същи прес-прахови проби. Демонстрирана е гъвкавостта на синтеза при получаването на добре-компактирани стъклокерамики при температура от 900 оС, характеризиращи се с плътна структура и добри механични свойства; авто-глазирани стъклокерамики при температура от 1000 оС, характеризиращи се с гладка повърхност и най-накрая- стъклокерамични пени при температура от1100 оС, характеризиращи се с много-ниско специфично тегло, 85-90 % об. затворена порьозност и термична устойчивост при температури над 1000 оС.


 

«
Всички