Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

01.10.2021

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 10 октомври 2021 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се проведе заседание на Колоквиума на тема:

Получаване и охарактеризиране на електрохимични покрития на никелова основа Ni-M, където M = W, Mо, TiOx"

Докладва: ас. Марина Арнаудова, отчет за първата година от доктурантурата й (01.08.2020г. – 31.07.2021г.)

В настоящата работа е изследвано корозионното поведение на електроотложени сплавни и композитни покрития върху подложка от медна пластина на Ni с W, Mo и нестехиометрични TiOx в две моделни среди (0.5M H2SO4, 6M KOH). Използван е метода на потенциодинамичните поляризационни криви и електрохимичната импедансна спектроскопия (EIS) за да се проследи изменението на стойностите на поляризационното съпротивление (Rp) с времето, като показател за устойчивостта на покритието в дадената среда.

Чрез рентгенов флуоресцентен анализ (XRF) и фотоелектронна спектроскопия (XPS) е проследена промяната в химичното  състояние, процентното съдържание на компонентите в покритието и неговата дебелина в отделните етапи на престой в моделните среди.

«
Всички