Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

06.07.2020

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

          На 09 юли 2020 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11 - II етаж ще се състои Колоквиум на тема:

Получаване и охарактеризиране на електрохимични покрития на никелова основа Ni-M, където M = W, Mo, TiOх"

Докладва: ас. Марина Арнаудова

Електрохимично са отложени покрития от никел и негови сплави с W, Mo и TiOx при различни режими върху медни пластини и въглеродни влакна. Състава, структурата и процентното съдържание на компонентите в покритието са изучени с SEM, EDS, XRF, XRD, XPS методи. Получените сплави и композити са изследвани по отношение на каталитичната активност спрямо реакцията на отделяне на водород и корозионната им устойчивост с помощта на галваностатични, потенциостатични и потенциодинамични поляризационни криви в две моделни среди 0.5M H2SO4 и 6M KOH. Установено е, че сплавите NiMoW демонстрират по-добра електрокаталитична активност в сравнение с NiW и NiW+TiOx. В кисела среда по-добра корозионна устойчивост притежават NiW сплавите, докато в алкална покритията се пасивират и показват много ниски стойности на тока на разтваряне, което определя високата им корозионна устойчивост в тази среда.

«
Всички