Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

21.12.2021

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 13 януари 2022 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км)

ще се проведе заседание на Колоквиума:

 

"Спонтанно отлагане на паладиеви наночастици, индуцирано от въглеродни електроди

В. Цакова, Р. Иванов, К. Цибула, К. Тайхерт, М. Божинов

Демонстрирана е възможността за спонтанно отлагане на Pd върху въглеродни печатни електроди с различна микро- и наноструктура: въглерод (C110), мезопорест въглерод (MC), въглеродни нановлакна(CNF) и едностенни и многостенни въглеродни нанотръбички (SWCNT и CNT), без използване на редуктор в електролитния разтвор. Установено е, че видът и количеството на отлагания Pd зависи от структурата на въглеродните електроди като наноструктурираните въглеродни покрития (CNT, SWCNT или CNF) осигуряват по-високи количества отложен Pd с по-малък размер на получените метални частици. Наред с очакваното участие в оксиредукционната реакция на водород, предварително интеркалирал във въглеродната структура, се предполага, че повърхностните функционални групи, налични върху въглеродните наноструктури, улесняват процеса. Изследването за първи път обръща внимание върху съвместния ефект, дължащ се на интеркалация на водородни атоми във въглеродните материали и на спецификата на повърхностното им състояние, за протичането на спонтанни оксиредукционни процеси, позволяващи отлагане на благородни метали.

 

R. Ivanov, C. Czibula, C. Teichert, M. Bojinov, V. Tsakova,

Carbon screen-printed electrodes for substrate-assisted electroless deposition of palladium,

J. Electroanal. Chem. 897 (2021) 115617

«
Всички