Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

10.07.2022

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

 

На 18 юли 2022 г. (понеделник) от 10:30 часа, в зала 225, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев (4км)
ще се състои заседание на колоквиума към секция Фазообразуване, аморфни и кристални материали ще бъдат представени резултати, получени по време на докторантурата на докторант Никола Мирчев. Темата на доклада:
 

Синтез на материали с компенсиран коефициент на термично разширение на базата на ZrW2O8/Cu. Физокохимично охарактеризиране на получените композити.
 
Научен ръководител: доц. д-р Георги Авдеев

Научен консултант: проф. д-р Драгомир Тачев

 

Колоквиумът трябва да вземе решение относно отчисляването на докторанта и промяна на заглавието.

 

Абстракт: Медта е най-използваният електропроводник в електрониката и електротехниката и един от основните материали за изработка на охладителни елементи. Един от малкото й недостатъци е големият коефициент на термично разширение който е от порядъка на 16.5 µm/(m⋅K) Повечето материали с които може да бъде използвана медта в комбинация са диелектрици или полупроводници чийто коефициенти на термично разширение (КТР) варират в границите от 2 до 9 µm/(m⋅K). В следствие на това, при изграждане на хетеро структури от различни материали се появяват напрежения предизвикани от работните термични колебания. При по-големи дебелини на медта, тези напрежения се компенсират от нейната пластичност, но при по-малки риска от прекъсване на проводника се увеличава значително.
Композитите от типа ZrW2O8/Cu имат по-малък КТР от чистата мед, затова могат да бъдат използвани като заместващ материал на медта или за изграждане на компенсиращ междинен слой в хетеро структурите.
Резултатите от проведената работа по време на докторантурата включват:

  • - Синтез и охарактеризиране на ZrW2O8 с микронни размери по хидротермален метод.
  • - Синтез и охарактеризиране на композити ZrW2O8/Cu посредством химично отлагане на метала.
  • - Предложение за „зелен синтез“ на медни частици с микронен размер и получаване на пресовки от тях. Охарактеризиране на получените материали.
  • - Синтез и охарактеризиране на композити ZrW2O8/Cu посредством смесване, студено пресоване и изпичане в инертна атмосфера.
  • - Синтез и охарактеризиране на композити ZrW2O8/Cu с електронен сканиращ лъч.

 

«
Всички