Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

10.10.2021

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 22 октомври 2021г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Камелия Камбурова на тема:

 

Получаване на полимерно модифицирани наночастици от метални оксиди за подобряване на корозионната защита на стомана от цинкови покрития

 

Включването на наночастици на метални оксиди (ZnO, CuO) в матрицата на стандартни цинкови покрития се прилага за получаване на покрития с подобрена защита от корозия на мека стомана. Суспензиите от наночастици са стабилизирани с катионния полиелектролит полиетиленимин (PEI) преди електроотлагане върху стоманената повърхност. Размерите и повърхностния заряд на частиците, покрити с PEI, са определени с методите лазерна дифракция, динамично светоразсейване, светоразсейване в електрично поле и микроелектрофореза. Приложена е двустъпкова процедура за получаването на композитни цинкови покрития. Първата стъпка включва електрофоретично отлагане върху стоманени (катодни) подложки при рН >= 7,5 на стабилизираните с полимер наночастици, за да се намали ефектът от разтварянето на металните оксиди. Във втория етап, стандартно цинково покритие се нанася от електролит на цинков сулфат при рН 4,5-5,0 като горен слой върху вече отложените полимерно модифицирани наночастици върху стоманените проби. Повърхностната морфология на покритията и тяхното корозионно поведение са изследвани със сканираща електронна микроскопия и електрохимичните методи потенциодинамична поляризация и поляризационно съпротивление. Резултатите показват по-добра защита от корозия на стоманата от композитните покрития в сравнение с стандартно цинково покритие.

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички