Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

10.10.2021

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 30 септември 2022 г. (петък) от 11:00 ще се проведе виртулано заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Анна Гюрова на тема:

 

“Ефект на температурата върху повърхностните свойства на смесени системи от четириантенни олигоглицини и бактериални липополизахариди”

Четириантенните олигоглицини (Т4) съдържат четири олигоглицинови вериги, свързани в общ център. Във воден разтвор се самоорганизират спонтанно в хидрофилни агрегати (тектомери) с хексагонална структура на базата на мрежа от вътре- и междумолекулни водородни връзки (полиглицин II). Тектомерите от Т4 могат да се използват за регистриране и улавяне на бактериални липополизахариди (LPS) дори в много ниски концентрации в резултат на електростатично взаимодействие между двата компонента. Смесените комплекси могат да бъдат амфифилни T4/LPS или хидрофилни T4/LPS/T4 („сандвичеви“ структури).

Целта на настоящата работа е да се изследва влиянието на температурата върху повърхностните свойства на двукомпонентни системи от Т4 и LPS на границата разтвор/въздух, както и върху само-организацията на Т4 в обема като част/принос към ефекта. Установени са промени в повърхностното напрежение и реология, не само при нагряване (до 60o и до 85oC), но и при охлаждане на разтворите. Регистрирана е необратимост на ефекта на температурата върху повърхностните свойства на смесените разтвори.

 

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички