Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

10.12.2019

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28 февруари 2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Иван Минков на тема: "Влияние на конвективния масопренос върху кинетиката на разтваряне на монослоеве от додеканол"

 

Кинетиката на адсорбция и десорбция е в основата на процесите на стабилизация на хранителни и медицински емулсии, миещото действие на почистващите препарати и др. Явлението има и биологично значение, напр. при преминаване на липиди от едната страна на липиден бислой в друга по същество представлява процес на бариерна десорбция.

Една подходяща експериментална техника за изучаването на кинетиката на разтваряне на монослоеве от слаборазтворими амфифилни молекули е десорбция в изобарен режим на Ланмюирова везна, чрез проследяване намалението на площта на монослоя с времето. Приложихме техниката за изследване на процеса на десорбция на късоверижния ПАВ додеканол, като разработихме подходяща за целта експериментална и теоретична методология. Директното експериментално измерване на скоростта на бариерна адсорбция/десорбция е затруднено от факта, че процесът в някакъв момент значително се ускорява. Първоначалната ни хипотеза бе, че ускорението отразява влиянието на конвективна дифузия.

В настоящата работа сме провели няколко серии от експерименти с различни модификации на Лангмюировата вана, с цел да разработим метод за разграничаване на естествената конвекция и Марангони конвекцията и количествено определяне на тяхното влияние върху процеса на разтваряне на додеканола.

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички