Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

02.02.2021

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 16 април 2021г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Иван Минков на тема:

 

Моделиране процеса на ускорено разтваряне на монослоеве от додеканол

 

Кинетиката на адсорбция и десорбция е в основата на процесите на стабилизация на хранителни и медицински емулсии, миещото действие на почистващите препарати и др. Явлението има и биологично значение, напр. при преминаване на липиди от едната страна на липиден бислой в друга по същество представлява процес на бариерна десорбция.

Разтварянето на мономолекулни слоеве от късоверижни алкохоли, нанесени на фазовата граница вода/въздух е сложен, многостъпков процес. Десорбцията на додеканол от фазовата граница към водната фаза следва смесена бариерно-дифузионна кинетика само в първите минути, след което експериментално се наблюдава ускорение на процеса. Най-популярната хипотеза за наблюдаваното ускорение е наличието на конвективна дифузия в обема на течността. До момента няма систематичен експеримент, който да идентифицира точната причина за появата на подобна конвективна дифузия.

Настоящата работа е продължение на изследване, в което чрез серия от нестандартни експерименти демонстрирахме пренебрежимо влияние на конвективната дифузия върху кинетиката на разтваряне. Предложена е алтернативна хипотеза и е направен опит за количествена оценка.

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички