Структура

Модул I (Нoви материали)

МОДУЛ 1 e структуритан в седем секции (подразделения), обединяващи инструментални методи, необходими за измерване на основни свойства на различни видове материали:

 1. Елементен анализ
 2. Молекулярна спектроскопия
 3. Хроматография, мас спектрометрия
 4. Структура и анализ на повърхности.
 5. Електрохимични методи (включително корозионни тестове)
 6. Термичен анализ
 7. Измерване на физични свойствa

  Всяка една от тези секции е разпределена в различни институции, участващи в ИНФРАМАТ като осигурява по този начин най-модерната измерителна техника от даден тип.

 

Модул II (Археометали)

МОДУЛ 2 се структурира в четири основни секции, които обхващат полевата и лабораторна работа с археологически находки, образователната дейност и създаването на съвременна инфраструктура за архивиране.

1. Диагностична секция - развива капацитета на участниците в областта на аналитичната и изследователска апаратура със следните приоритети:

 • намиране на археологически находки
 • диагностика на химическия състав на метални артефакти
 • определяне на степента на съхранение
 • датиране
 • изясняване на технологични характеристики
 • определяне на произход и автентичност

2. Секция за консервация и реставрация цели:

 • въвеждане на мобилни полеви консервационни лаборатории за insitu преустановяване на разрушителните процесите на новооткрити археологически артефакти.
 • развитие на модерни стационарни лаборатории за консервация и реставрация за устойчиво и трайно опазване на артефактите
 • безопасно представяне пред широката публика на артефактите

 

3. Образователна секция е фокусирана върху:

 • повишаване квалификацията на специалисти: реставратори, археолози и музейни куратори
 • широката публика

4. Електронна инфраструктура осигурява:

 • дигитално хранилище с електронна база данни на консервационния и реставрационен архив
 • социализиране на култирното историческо наследство