Управление

Финансов мениджмънт:
Министерство на образованието, младежта и науката

Изпълнение на проекта в два модула:

Модул I (Нoви материали)

 - Закупуване, модернизиране и осъвременяване на научното оборудване, в т.ч. и конвенционалната апаратура;

 

Модул II (Археометали)

Дългосрочна научна програма в два модула:
 - Разработване на нови материали в областта на медицината и околната среда;
 - Изследване, консервация и диагностика на артефакти от метал