Научни степени
Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на докторант Мартин Любенов Георгиев

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 24.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков

 

Научно жури:

проф. дхн Райчо Райчев – рецензент,

доц. д-р Людмил Лютов – рецензент,

доц. д-р Любомир Петков

проф. д-р Николай Божков

дхн Иван Кръстев

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на химик Миглена Цветкова Пешова

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Емилия Стоянова

 

Научно жури:

проф. дхн Райчо Райчев – рецензент,

проф. д-р Антон Момчилов – рецензент,

доц. д-р Стефана Виткова

доц. д-р Рашко Рашков

доц. д-р Емилия Стоянова