Архив

 

На 19.09.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II се състоя колоквиум, на тема:

"Получаване и охарактеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения"

          Докладва редовен докторант Нина Н. Димитрова

отчисляване от редовна докторантура

На 16.07.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II се състоя колоквиум на тема:

"Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий"

Докладва редовен докторант Мартин Л. Георгиев

 предварителна защита на проекта на дисертационен труд на редовен докторант Мартин Л. Георгиев

На 11.07.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОЛУЧАВАНЕ И КОРОЗИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРОЙНИ СПЛАВИ  Zn-Fe-P И Zn-Ni-P”.

            Докладва химик Миглена Пешова

предварителна защита на проекта на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Миглена Пешова

На 05.07.2018 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОБРАБОТКА НА АЛУМИНИЕВАТА ПОВЪРХНОСТ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И КОРОЗИОННО-ЗАЩИТНАТА СПОСОБНОСТ НА ЦЕРИЕВО-ОКСИДНИ КОНВЕРСИОННИ СЛОЕВЕ”.

            Докладва ас. Рени Андреева

На 21.06.2018 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОЛУЧАВАНЕ И КОРОЗИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРОЙНИ СПЛАВИ  Zn-Fe-P И Zn-Ni-P”.

            Докладва ac. Миглена Пашова

(Заседанието на Колоквиума се организира и провежда в изпълнение на Заповед No 65-РД-09/08.06.2018 г. на Директора на ИФХ-БАН, поставяща задача - обсъждане на резултатите, свързани с изследванията върху дисертацията на ас. Миглена Пешова, с оглед отчисляването й от докторантура на самостоятелна подготовка)

На 02.07.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„ПОЛУЧАВАНЕ И КОРОЗИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРОЙНИ СПЛАВИ Zn-Fe-P И Zn-Ni-P”.

            Докладва ac. Миглена Пашова

(Представяне на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка).

На 05.06.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„MAGNETIC NANOSTRUCTURES THROUGH THE EYES OF AN ELECTROCHEMIST ”.

            Докладва Prof László Péter - Wigner Research Centre for Physics,

Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of Sciences

На 21.05.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„СЕЛЕКТИВНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ ОТ ПОЛИМЕТАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТИ”.

            Докладва хим. Гюнвер Ходжаоглу

(Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен “доктор).

На 12.05.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„БЕЗТОКОВО ОТЛАГАНЕ НА МЕДНИ КОМПОЗИТНИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ ПОЛИМЕРНИ ПОДЛОЖКИ”.

            Докладва ас. Михаела Георгиева

(Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен “доктор).

На 23.04.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Цинкови композитни покрития с вградени полимерни частици – получаване и защитни свойства”.

            Докладва ас. Нели Божкова

(зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка).

На 26.02.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий”.

            Докладва ред. докторант Мартин Георгиев

(в изпълнение на Заповед на Директора на ИФХ-БАН, поставяща задача - обсъждане на резултатите, получени в рамките на редовния срок на обучение и работа, с цел отчисляване от редовна докторантура).

На 19.02.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II се състоя колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий”.

            Докладва ас. Рени Андреева