Сбирки на Колоквиума А. Шелудко за 2012 г.
 • На 14 декември 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Георги Гочев изнесе доклад на тема: „Адсорбционна изотерма и уравнение на състоянието за адсорбционни слоеве от b-lactoglobulin на границата вода/въздух”
 • На 30 ноември 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Иван Терзийски изнесе доклад на тема: „Пенни и омокрящи филми стабилизирани с рамнолипидни биосърфактанти”
 • На 23 ноември 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Любомир Николов изнесе доклад на тема: „Хидродинамичен граничен слой край изплуващи мехури - средство за гранулометрична сепарация на тежки, фини частици”
 • На 16 ноември 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Румен Тодоров изнесе доклад на тема: „Оценка на терапевтични сърфактантни препарати с метода на черния пенен филм”
 • На 09 ноември 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Виктория Милкова изнесе доклад на тема: „Получаване на стабилни суспензии от индометацин с нано-размери чрез обработка с ултразвук и послойна електростатична адсорбция на полизахариди”
 • На 26 октомври 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Лидия Александрова изнесе доклад на тема: „Тънки течни омокрящи филми от водни разтвори на полиоксиалкилирани диетилентриамин полимерни ПАВ”
 • На 19 октомври 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Веселин Тончев изнесе доклад на тема: „Структурообразуване на мезо-мащаб: експерименти, контекст, възможности”
 • На 12 октомври 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Цецка Радева изнесе доклад на тема: „Влияние на двувалентни йони и рН върху електричните свойства и дебелината на многослойни филми от полизахариди”
 • На 05 октомври 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Коалесценция на маслени капки с маслена повърхност във водна среда”
 • На 21 септември 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Димитринка Арабаджиева представи макет на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: „Влияние на адсорбционните слоеве върху кинетиката на изтичане на тънки течни филми от водни разтвори на нейоногенни ПАВ”
 • На 06 юли 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Алина Йовеску изнесе доклад на тема: “Assessing micro and nano-regions in polyacid-surfactant solution”
 • На 29 юни 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Борислав Соклев изнесе доклад на тема: „Апаратури и експериментални техники: възможности и приложения”
 • На 22 юни 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Димитринка Арабаджиева изнесе доклад на тема: „Адсорбционни слоеве и кинетика на изтичане на пенни филми от водни разтвори на триетиленгликол монододецилов етер”
 • На 15 юни 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова, изнесе доклад на тема: „Стабилност на пенни и емулсионни филми(масло/вода/масло) от смеси на INUTEC ®SP1 и полиокси-алкилирани диетилентриамин полимерни повърхностно активни вещества”
 • На 08 юни 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Галина Била изнесе доклад на тема: „Електро повърхностни, реологични и осмотични свойства на колоиден разтвор от силициев двуокис. Приложение на разработените методи”
 • На 01 юни 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Георги Гочев изнесе доклад на тема: „Методи за изследване на стабилността протеинни пени”
 • На 04 май 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Константин Балашев изнесе доклад на тема: „Atomic force microscopy(AFM) as a novel tool for probing the biological matter”
 • На 23 март 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Борислав Соклев изнесе доклад на тема: „Температурно индуцирано взаимодействие  между индометацин и PNIPAM-G-PEO.Част II”
 • На 16 март 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: „Влияние на рН върху свойствата на пенни филми стабилизирани с полиоксиалкилирани  диетилен-триамин полимерни ПАВ”
 • На 24 февруари 2012 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Драгомир Тачев изнесе доклад на тема: „Малкоъглово разсейване на ренгенови лъчи и неутрони: основи и приложения”