Архив на Колоквиума "Алексей Шелудко"

На 13 декември 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: "Повърхностни свойства на водни разтвори на полиакрилни киселини, модифицирани с комбинация от хидрофобни и флуоресцентни присадки"

 

На 06 декември 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Любомир Николов изнесе доклад на тема: "Hydrodynamic boundary layers at solid wall – a tool for separation of fine solids"

 

На 29 ноември 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Свободан Александров представи проект за дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на тема: "Взаимодействие в тънки течни филми от фосфолипиди и специфични полимери на алвеоларния сърфактант"

 

На 22 ноември 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Лидия Александрова изнесе доклад на  на тема: Investigation of the synergism in surface tension reduction and micelles formation of cationic-anionic surfactant mixtures in aqueous solutions

 

На 04 отомври 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Камелия Камбурова изнесе доклад на  на тема: Стабилизация на суспензии от колоидни частици от PANI-SiO2 чрез адсорбция на полимери за антикорозионни приложения

 

На 31 май 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Димитър Стоянов изнесе доклад на  на тема: Получаване и изследване на микроскопични пенни филми

 

На 17 май 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Анна Гюрова изнесе доклад на тема: Самоорганизация на двуантенен олигоглицин C8H16(-CH2-NH-GLY4)2 във водни разтвори и адсорбция върху меки и твърди междуфазови граници
 

На 10 май 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: Stained glasses’, thin liquid films and lamellar liquid crystals

 

На 08 март 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Иван Минков изнесе доклад на тема: Температурна зависимост на разтворимостта на монослоеве от додеканол. Част II – Анализ на експерименталните данни и заключения.

 

На 01 март 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Димитринка Арабаджиева изнесе доклад на тема: Температурна зависимост на разтворимостта на монослоеве от додеканол. Част I – Експериментални техники и резултати.

 

На 15 февруари 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН се проведе заседание на Колоквиума за предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в направление 4.2 Химически науки (Физикохимия) на докторант Светлана Христова от секция „Повърхности колоиди“ на тема:

“Електрически свойства и антираково действие на цитохром С, адсорбиран върху колоидни частици от монтморилонит”

 

На 08 февруари 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Светлана Христова изнесе доклад на  на тема: Антираково действие на екзогенен цитохром С, адсорбиран върху монтморилонитови колоидни частици

 

На 25 януари 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Александър Живков изнесе доклад на  на тема: Електрооптично и електрофоретично определяне на изоелектричната точка на адсорбиран глобуларен белтък: цитохром C

 

На 18 януари 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Светлана Христова изнесе доклад на тема: Изоелектрична точка на свободен и адсорбиран цитохром С

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009