Текущи процедури

Архив

Конкурс за доцент

20.03.2018

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за доцент
в професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия

 

за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, брой № 25 от 20.03.2018 год.

 

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

«
Всички