Текущи процедури

Архив

Kонкурси за главен асистент

24.09.2019

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя

в професионално направление 4.2. Химически науки,

за следните научни специалности:

 

Електрохимия (вкл. химични източници на ток)за нуждите на секция Електрохимия и корозия  – 2бр.

Физикохимияза нуждите на Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ1бр.

Обявата е публикувана в ДВ в брой № 75 от 24.09.2019 год.

Всичките обяви са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

 

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4,

канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

«
Всички