Текущи процедури

Архив

Материали за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

01.10.2018

     Оценка на дисертационния труд на Рени Алипиева Андреева, Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН относно присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия /вкл. химични източници на ток/“ и в съответствие със заповед № 107-РД-09 от 30.11.2018 год. на директора на Институт по Физикохимия.

 

Научното жури в състав:

 

проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН)

проф. дхн Асен Гиргинов (ХТМУ-София)

доц. д-р Любомир Петков (ХТМУ-София)

проф. д-р Николай Божков (ИФХ-БАН)

дхн Димитър Стойчев (ИФХ–БАН)

 

публикува днес (15.01.2019 г.) следните документи:

 

проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН)

Рецензия
проф. дхн Асен Гиргинов (ХТМУ-София) Рецензия
   
доц. д-р Любомир Петков (ХТМУ-София) Становище
проф. д-р Николай Божков (ИФХ-БАН) Становище
дхн Димитър Стойчев (ИФХ–БАН) Становище

 

 

 

 

 

 

 

«
Всички