Коорд. съвет

Координационен съвет

1. проф. дхн Весела Цакова - Председател
2. доц. д-р Мария Петрова - Зам. председател
3. доц. д-р Николай Божков
4. проф. дхн Елена Милева
5. доц. д-р Михаил Михайлов
6. доц. д-р Любомир Петков
7. доц. д-р Мария Мачкова
8. Елена Недялкова - технически секретар
9. Албена Симеонова - счетоводител