Отговорници по Дейностите на Проекта

Популяризиране на науката и научните изследвания чрез провеждане на информационни кампании, кръгли маси, демонстрационни дни, излъчване на телевизионни клипове и репортажи и др.:

гл. ас. д-р Фейзим Ходжаоглу - feyzim@ipc.bas.bg

ас. Веселина Чакърова - vchakarova@ipc.bas.bg

 

Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката, чрез: осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане, проектната дейност и други необходими на младите изследователи, вкл. преподаватели във висши училища; семинари, курсове, стаж в научни организации в България и чужбина:

  • Провеждане на обучение с помощта на външни експерти:

гл. ас. д-р Ивайло Димитров - idimitrov@ipc.bas.bg

гл. ас. д-р Фейзим Ходжаоглу - feyzim@ipc.bas.bg

доц. д-р Георги Авдеев - g_avdeev@ipc.bas.bg

  • Организиране на лятно училище:

доц. д-р Георги Авдеев - g_avdeev@ipc.bas.bg

ас. Марина Арнаудова - marina_79@ipc.bas.bg

ас. Веселина Чакърова - vchakarova@ipc.bas.bg

гл. ас. д-р Фейзим Ходжаоглу - feyzim@ipc.bas.bg

  • Определяне на изявени учени в областта на природните науки и отправяне на покана за изнасяне на лекция на семинар в ИФХ:

химик Владимир Лютов - vlutov@ipc.bas.bg

 

Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми (конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, летни училища, състезания)

  • Организиране на научен семинар за млади учени и докторанти - 2 бр.
  • Организиране на участие на студентите от целевата група в национални конференции (ХТМУ, ТУ, СУ)

гл. ас. д-р Десислава Гергова - dguergova@ipc.bas.bg

гл. ас. д-р Анна Гюрова - any_gyurova@abv.bg

гл. ас. д-р Ивайло Димитров - idimitrov@ipc.bas.bg

гл. ас. д-р Камелия Камбурова - kamelia@.ipc.bas.bg

 

Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международни списания:

гл. ас. д-р Камелия Камбурова - kamelia@ipc.bas.bg

 

Осигуряване на достъп до научни съоръжения, специализирана aпаратура и оборудване, бази данни и научна информация, както и прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени

доц. д-р Георги Авдеев - g_avdeev@ipc.bas.bg

 

Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация на докторанти, специализанти и млади учени - напр. участие в теренни проучвания, експериментални дейности и др. в страни от и извън ЕС:

гл. ас. д-р Десислава Гергова - dguergova@ipc.bas.bg