Описание на Проекта

 

„Изграждане и развитие на научния потенциал

в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

BG05М2ОР001-2.009-0023

 

Бенефициент - ИФХ-БАН

Обща стойност - 333 640 лв.

от които 283 594 лв. европейско и 50 046 лв. национално съфинансиране

 

Начална дата: 12.04.2017 г.

Крайна дата: 31.12.2018 г.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по процедура - Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – ФАЗА1

 

Цел на Проекта

Изграждане на висококвалифицирани и силно мотивирани млади изследователи и преподаватели с висока специална и обща професионална компетентност в областта на специалностите „Физикохимия” и „Електрохимия”.

Специалната квалификация

ще бъде с основен акцент поставен върху получаване и характеризиране на високотехнологични материали, ориентирани към нуждите на практика.

Общо-професионалната подготовка

цели изграждането на допълнителни умения и компетентности, необходими за успешно навлизане и кариерно развитие в сферата на науката и висшето образование.

Проектът си поставя за задача да стимулира развитието на научния потенциал по цялата поредица от квалификационни нива (от студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени до преподаватели), свързани с придобиване и предаване на знание и развитие на научни изследвания в областта на физикохимичните и електрохимични науки.

 

Целева група

 

Дейности

 

Дейност 1: Популяризиране на науката и научните изследвания чрез провеждане на информационни кампании, кръгли маси, демонстрационни дни

Дейността ще бъде изпълнена чрез:

Организиране на ден на отворените врати за ученици и студенти от Висшите училища с достъп до лабораториите на ИФХ в рамките на един или два дни.

 

Дейност 2: Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката

Дейността ще бъде изпълнена чрез:

- Провеждане на специализирано обучение (лекции и практически упражнения) с помощта на външни експерти в сферата на академичното писане, проектната дейност, умения за работа в екип и комуникация, и други необходими за кариерното развитие умения.

- Организиране на лятно училище с три модула на обучение:

- Първи модул: специализирано обучение в сферата на физикохимията и електрохимията, с поканени чуждестранни и български лектори;

- Втори модул: Работа с опасни химични вещества и опазване на околната среда;

- Трети модул: Защита на интелектуалната собственост и връзки с индустрията.

- Покана за изнасяне на лекция на семинар в ИФХ на изявени учени в областта на природните науки

 

Дейност 3: Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми

Дейността ще бъде изпълнена чрез:

- Организиране на Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти.

- Участие на студентите в национални конференции (ХТМУ, ТУ, СУ).

 

Дейност 4: Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания

Дейността ще бъде изпълнена чрез:

- Командировки на целевата група в България – на национални и международни конференции - 84 броя

- Командировки на целевата група в чужбина:

в ЕС - 11 броя

извън ЕС - 4 броя

- Публикуване в научни списания

 

Дейност 5: Осигуряване на достъп до научни съоръжения, специализирана апаратура и оборудване, бази данни и научна информация

Дейността ще бъде изпълнена чрез:

- Провеждане на анализи във външни за ИФХ организации срещу заплащане.

- Закупуване на съвременна научна литература (учебници по основни курсове и специализирани тематични издания, вкл. електронни), която да бъде достъпна за участниците в целевата група включително и след приключване на проекта.

 

Дейност 6: Подкрепа за участие на докторанти, постдокторанти и млади учени в различни форми на изследователска дейност извън научната организация

Предвижда се финансова подкрепа за краткосрочни специализации в чужбина (до един месец) за провеждане на експерименти в лаборатории, включващи уникално научно оборудване, съоръжения, бази данни, крупни компютърни мрежи, специализирани научни лаборатории, които не са налични на територията на Република България – 7 броя

 

 

Дейност 7: Организация и управление на проекта

Тази дейност се извършва системно и непрекъснато от началото до края на изпълнението на Проекта от екипа за организация и управление.

Екип за организация и управление:

  • доц. д-р Мария Петрова – ръководител;
  • доц. д-р Драгомир Тачев – координатор;
  • Албена Симеонова – счетоводител;
  • Десислава Страхилова - технически сътрудник.

 

Дейност 8: Информация и комуникация

Дейността е свързана с оповестяването в публичното/общественото пространство, вкл. и в международното, на ползите и главните резултати, получени чрез финансовата подкрепа от Проекта.

  • интернет страница (web site)
  • провеждане на Заключителна конференция
  • подготвяне на начална и финална брошура
  • публикуване на рекламни статии в медиите
  • подготвяне на мини постери и рекламни материали

 

Индикатори за резултат

 

Целевата стойност се счита за 100% ако за всеки млад учен от целевата група са представени посочените документи за участие в поне 6 от следните 9 мероприятия:

- изнесена научно-популярна презентация по време на деня на отворените врати – разпечатка на първи слайд на презентацията;

- посещение на обучителни курсове, повишаващи тяхната квалификация – сертификат за преминало обучение;

- участие в лятното училище - сертификат;

- посещение на семинари в ИФХ – присъствен списък;

- участие в Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти - сертификат;

- публикувани статии от Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти в Bulgarian Chemical Communication – първа страница от публикацията или писмо потвърждаващо приемане на статията за печат;

- участие в национални и международни конференции с устни и постерни доклади - сертификати;

- проведени измервания с апаратура извън ИФХ – протоколи от измервания;

- брой краткосрочни специализации –  отчет от командировка.

Целевата стойност се счита за 100% ако за всеки преподавател от целевата група са представени посочените доказателствени документи за участие в поне 2 от следните 3 мероприятия:

- посещение на обучителни курсове, повишаващи тяхната квалификация – сертификат за преминало обучение;

- посещение на проведени семинари в ИФХ – присъствен списък;

- участие в национални и международни конференции с устни и постерни доклади – сертификати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализиран План за изпълнение на дейностите по проекта

BG05М2ОР001-2.009-0023