ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 07 декември 2018 г. от 10:00, в зала № 225, ет. 2, бл. 11, ул. „Акад. Г. Бончев“, София
ще се състои
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на
Проект BG05M2ОP001-2.009-0023
„Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

 

Програма