Дейности
1. Подкрепа на нови и започнали докторски програми
Докторантите ще участват в: обучителните семинари, практически курсове, в научни форуми с доклади, езикови курсове,
курсове за повишаване на компютърните им умения, овладяване на съвременни методики за изследвания, подготовка и явяване на два типа изпити – по научната специалност и по специализиран избираем учебен курс. В няколко случая докторантите ще участват в конструирането и изпитването на специални научни апаратури за техните изследвания. Изпълнението на учебно–квалификационните им програми ще бъде контролирано на всеки шест месеца и актуализирано от КС (Координационния съвет) на проекта.

 

2. Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени
2.1. Постдокторанти - 10 участника; 2.2. Специализанти - 13 участника; 2.3. Млади учени - 4 участника
Участниците от тези групи ще извършват научна и научно-приложна изследователска работа в областта на физикохимията,
материалознанието и екологията на течните среди и повърхностните явления, вкл. и за създаване на нови технологии и материали за приложението им в практиката. Ще бъдат изготвени и приети персонални работни програми за тях, като изпълнението им ще се контролира за всяко шестмесечие, а в края им ще бъдат проведени и подходящи тестове.

 

3. Мобилност и интегриране на младите изследователи в международното научно пространство
Участие на включените в целевата група млади изследователи, а в някои случаи и на някои от научните им ръководители,
в международни научни мероприятия, като: конгреси, конференции, симпозиуми, работни срещи, вкл. двустранни с партньори по съвместни проекти по 7-а РП на ЕС, и др. Провеждане на специализации на постдокторанти в научни центрове в страни от ЕС с цел овладяване на нови изследователски методики и съответната апаратура. В някои случаи ще се изгради трайно сътрудничество, вкл. и изготвяне и изпълняване на съвместни проекти по европейските програми.

 

4. Осъществяване на публичност на проекта
Публичност на Проект BG 051PO001-3.3.06-0038 в електронните медии

 

5. Обучителни дейности
5.1. Методи и апаратура за изследвания в течни среди и на повърхностни явления, включително и с възможности за приложение в екологията – семинар и практически курс.

5.2. Методи и апаратура за изследвания на твърдофазни нови материали, включително и като повърхностни слоеве – два семинара и един практически курс за експериментални методи и апаратура.

5.3. Интелектуална собственост (ИС), видове иновации, трансфер на технологии.

 

Четвърти обучителен семинар 14-17 април 2014        програма

 

Трети обучителен семинар 21 ноември 2013        програма

 

Първи обучителен семинар I част 14 - 15 Март 2013    
програма

Първи обучителен семинар II част 21 - 22 Май 2013        програма

 

Първи обучителен семинар II част 21 - 22 Май 2013    
програма

Практически курс към Първи обучителен семинар 21 - 22 Май 2013        програма

 

6. Управление на проекта
Тази дейност се извършва системно и непрекъснато от началото до края на изпълнението на Проекта от екипа за организация и управление.