Необходими документи за участие в конкурс за "професор"

 

 

1. Автобиография по европейски образец – 4 екз.

2. Копие от диплома за образователна и научна степен „доктор” – 1 екз.

3. Копие от диплома за научна степен „доктор на науките”(ако има такава) – 1 екз.

4. Удостоверение за стаж по специалността – 1 екз.

5. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания, съответно на изискванията на БАН, както и на изискванията, определени от Научния съвет на ИФХ, съгласно Приложение № 1, към която се прилагат необходимите доказателства – 4 екз.

6. Списък на публикации, които са равностойни на хабилитационен труд - 4 екз.

7. Списък на публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент” – 4 екз.

8. Списък на всички публикации, научно-изследователски трудове, изобретения и научно-приложни разработки, които се оценяват по съвкупност – 4 екз.

9. Авторска справка на научните приноси във всички трудове – 4 екз.

10. Отпечатъци от всички трудове – 4 екз.

11. Автореферати на дисертациите за образователна и научна степен „доктор” и за научна степен „доктор на науките” (ако има такава) – 4 екз.

12. Списък на всички цитирания – 4 екз.

11. Списък на участия в изследователски проекти – 4 екз.

12. Списък на участия с доклади на международни и национални научни форуми – 4 екз.

13. Други материали по преценка на кандидата – 4 екз.

14. Медицинско свидетелство – 1 екз.

15. Свидетелство за съдимост – 1 екз.

 

За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.