Необходими документи за участие в конкурс за "главен асистент"

 

1. Автобиография по европейски образец – 1 екз.

2. Копие от диплома за образователна и научна степен „доктор” – 1 екз.

3. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания, изискванията на БАН, както и на изискванията определени от Научния съвет на ИФХ, съгласно Приложение №1, към която се прилагат необходимите доказателства – 1 екз.

4. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки – 1екз.

5. Отпечатъци на научните трудове – 1 екз.

6. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв – 1 екз.

7. Медицинско свидетелство – 1 екз.

8. Свидетелство за съдимост – 1 екз.