Необходими документи за участие в конкурс за "доцент"

 

 

1. Автобиография по европейски образец – 3 екз.

2. Копие от диплома за образователната и научна степен „доктор” – 1 екз.

3. Медицинско свидетелство – 1 екз.

4. Свидетелство за съдимост – 1 екз.

5. Удостоверение за стаж по специалността – 1 екз.

6. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания, съответно на изискванията на БАН, както и на изискванията, определени от Научния съвет на ИФХ, съгласно Приложение № 1, към която се прилагат необходимите доказателства – 1 екз.

7. Списък на публикации, които са равностойни на хабилитационен труд - 3 екз.

8. Списък на публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките” – 3 екз.

9. Списък на всички публикации, изобретения и научно-приложни разработки, които се оценяват по съвкупност – 3 екз.

10. Отпечатъци от всички научни трудове – 3 екз.

11. Автореферати на дисертациите за образователна и научна степен „доктор” и за научна степен „доктор на науките” (ако има такава) – 3 екз.

12. Авторска справка на научните приноси във всички трудове – 3 екз.

13. Списък на всички цитирания – 3 екз.

14. Списък на участия в изследователски проекти – 3 екз.

15. Списък на участия с доклади на международни и национални научни форуми – 3 екз.

16. Други материали по преценка на кандидата – 3 екз.

 

За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.