Конкурси за главен асистент

Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 75 от 24.09.2019 год. за „Главен асистент“ по тематиката:

Получаване на ефективни състави и условия за химично отлагане на функционални

и корозионно – защитни конверсионни слоеве върху алуминий и сплавите му

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”

и в съответствие със заповед № 119-РД-09 от 31.10.2019 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. д-р Антония Стоянова (външен)

проф. д-р Антон Момчилов (външен)

доц. д-р Рашко Рашков (вътрешен)

дхн Иван Кръстев (вътрешен)

проф. д-р Николай Божков (вътрешен)

 


Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 75 от 24.09.2019 год. за „Главен асистент“ по тематиката:

Изучаване механизма на отлагане на покрития от Ni-Cu, Ni-Mo-Cu и Ni-Co-Cu и

определяне на тяхната каталитична активност

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”

и в съответствие със заповед № 120-РД-09 от 31.10.2019 г. на Директора на Институт по Физикохимия

бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. д-р Антония Стоянова (външен)

проф. д-р Антон Момчилов (външен)

доц. д-р Женя Георгиева (вътрешен)

дхн Иван Кръстев (вътрешен)

доц. д-р Емилия Стоянова (вътрешен)

 


Избор на Научно жури за обявен конкурс в ДВ брой № 75 от 24.09.2019 год. за „Главен асистент“

на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН

в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма Физикохимия

и в съответствие със заповед № 121-РД-09 от 31.10.2019 г. на Директора на Институт по Физикохимия

бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. д-р Юри Кълвачев (външен)

доц. д-р Росица Титоренкова (външен)

доц. д-р Даниела Карашанова (външен)

доц. д-р Богдан Рангелов (вътрешен)

проф. д-р Александър Караманов (вътрешен)