Доктор на науките

Необходими документи за придобиване на научна степен

"доктор на науките"

 

1. Молба за допускане до защита

2. Дисертация – 4 екз. (вкл. на електронен носител)

3. Автореферат – 4 екз. (вкл. на електронен носител)

4. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания, съответно на изискванията на БАН, както и на изискванията, определени от Научния съвет на ИФХ, съгласно Приложение № 1, към която се прилага необходимите доказателства – 4 екз.

5. Справка за приносите в дисертацията – 4 екз.

6. Списък на трудовете, включени в дисертацията – 4 екз.

7. Списък на всички научни трудове – 4 екз.

8. Списък на забелязани цитати на трудовете, включени в дисертацията - 4 екз.

9. Списък на забелязани цитати на всички трудове – 4 екз.

10. Декларации от съавторите на кандидата за процента на тяхното участие в съвместни публикации и дали тези публикации са използвани в други дисертации – 4 екз.

11. Отпечатъци от трудовете, включени в дисертацията – 4 екз.

12. Творческа автобиография – 4 екз.

13. Копие от диплома за образователна и научна степен „доктор” – 1 екз.

14. Протокол от заседанието на Колоквиума, съгласно чл. 5, ал. 1, на което е взето решение за разкриване на процедурата и е предложен състав на научното жури – 1 екз. (оригинал)